cap revistes

SOBRE LES DADES


Servei de Biblioteques
 CRITERIS D'INCLUSIó DE LES REVISTES

La llista de títols que apareixen en aquestes pàgines ha estat elaborada pel Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l'àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta llista intenta ser exhaustiva pel que fa a les revistes acadèmiques de Traducció i Interpretació, és a dir, que publiquen de manera sostinguda una majoria d'articles que es poden considerar pertanyents a aquesta àrea de coneixement. Altres revistes susceptibles de ser incloses són aquelles que tracten de manera genèrica diferents aspectes o aproximacions de la lingüística i la filologia, la comunicació intercultural i l'anàlisi del discurs, sempre que publiquin un volum important d'articles sobre traducció. S'exclouen explícitament les publicacions centrades en llengües concretes per la impossibilitat d'elaborar i mantenir un repertori exhaustiu que les reculli totes.

La Biblioteca d'Humanitats revisa la llista de publicacions verificant l'activitat dels títols i recopilant les dades dels diferents recursos que les indexen. A més, procura proporcionar informació addicional, sempre que sigui possible, com ara les normes de publicació, les dades de les polítiques de publicació en accés obert de les editorials i la localització dels títols en diferents catàlegs. Abans d'incloure un títol a la base de dades, es fan les comprovacions necessàries per descartar que es tracti d'una revista depredadora.

 

 DESCRIPCIó DE LA FITXA d'UNA REVISTA
Títol Nom identificatiu de la publicació. La informació s'extreu de l'ISSN (International Standard Serial Number) i de la pàgina web de la revista, sempre que sigui possible. S'han omès els articles per tal d'afavorir una correcta alfabetització.

ISSN / ISSN-e Codi que representa el número internacional normalitzat de publicacions seriades, assignat pel Centre Internacional de l'ISSN o dels respectius centres nacionals quan existeixen.
País Nom del país o territori on s'edita la revista. Si l'editor és un organisme internacional o la revista està editada per més d'una entitat de països diferents hi consta Internacional.
Editor Entitat que es fa càrrec de la publicació de la revista.
Periodicitat Indica la freqüència amb què es publica cada nou exemplar.
Peer Review Indica si la publicació sotmet els articles a un sistema d'avaluació d'experts.
Creative Commons

Les llicències Creative Commons són un conjunt d'eines legals de caràcter gratuït que permeten regular la utilització electrònica d'obres protegides pels drets d'autor, per tal d'especificar quins usos són permesos.
Sempre que és possible s'indica a quin tipus de llicència està sotmesa la publicació.

APC El càrrec per processament d'articles (APC en anglès) és una tarifa que cobren les editorials als autors o entitats finançadores d'una recerca per poder publicar una contribució acadèmica en accés obert.
Sempre que es disposa de la informació s'indica si als autors se'ls aplica un càrrec per processament d'articles (APC).

Idiomes Llengües acceptades per a la publicació dels articles.
Normes per als autors Enllaç a les instruccions que han de seguir els autors per a la tramesa d'originals.
Tipus d'accés

Existeixen les següents modalitats diferents d'accés a una revista:
Accés obert (OA): És l'accés immediat i sense restriccions a dades o a publicacions acadèmiques, com ara en forma d'article de revista científica. Sempre que una revista estigui disponible en accés obert a Internet s'incorpora l'enllaç.

Diamant Diamant: revista que publica en accés obert immediat sense carregar als autors les despeses de processament de l'article(APC).
Daurada Daurada: revista que posa tot el seu contingut disponible gratuïtament de forma immediata, però en què, a diferència de l'anterior, els autors n'han d'assumir les despeses de processament de l'article (APC).
HíbridaHíbrida: revista de subscripció en la que es pot publicar en accés obert perquè els seus autors n'han pagat les despeses de processament de l'article (APC).
Embargament Embargament: revista de subscripció que obra l'accés als seus continguts gratuïtament després d'un període d'embargament que pot variar d'acord amb la revista.
SubscripcióSubscripció: revista que fa accessible els seus continguts a través del pagament d'una subscripció a tota la revista o bé permetent el pagament per articles concrets.

Accés obert Enllaç al text complet de la publicació en format electrònic.
Drets d'autor i autoarxiu

S'inclou un enllaç a les polítiques editorials de les revistes respecte a l'accés als seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació, i com afecten al seu arxiu posterior a repositoris institucionals o temàtics.
Sherpa/Romeo
Dulcinea
Sempre que aquesta informació estigui disponible, s'enllaça la fitxa que els mateixos recursos proporcionen.

Continuació de / Continuada per / Fusionada amb

Informació referent als títols immediatament anteriors o posteriors de la publicació descrita quan hi ha hagut un canvi de nom.

Focus i abast Les fitxes inclouen la descripció de l'abast i els àmbits temàtics que cobreix la publicació.
Inici Dates de vigència de la revista. Si la revista continua vigent, apareix un guió després de la data d'inici. Si es desconeix alguna de las dates, se substitueix per un signe d'interrogació.
Indicadors S'indiquen els índexs i bases de dades en què està inclosa la publicació. S'inclou l'enllaç a la fitxa de la revista sempre que el recurs ho permet.[Fonts consultades]
Actualització de les dades S'indica la data de l'última revisió a cada índex i base de dades, així com l'enllaç a la llista d'on s'extreuen les dades.
El lloc web La imatge de la revista permet enllaçar amb el seu lloc web.
On es troba

Enllaç al registre de la publicació al Catàleg de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), a la base de dades de sumaris Dialnet i al Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Com que es tracta d'una llista completa i no només dels títols disponibles a la Biblioteca, es considera important incloure informació sobre la localització de les publicacions a d'altres catàlegs i bases de dades de referència.


 FONTS CONSULTADES

 

SOBRE ELS INDICADORS


Sempre que el recurs ho permet, s'enllaça a la fitxa del propi recurs. Des de les pàgines dedicades a cada recurs s'enllaça a la seva pàgina inicial per facilitar l'accés a la consulta de les dades des de la pròpia font.

Si un títol està valorat de manera diferent en funció de l'àrea de coneixement dins d'un mateix recurs, sempre s'ofereix l'indicador més alt.

Les dades han estat obtingudes dels següents recursos:

1
  AHCI (Arts and Humanities Citation Index)
2
  BITRA (Bibliografia de Interpretación y Traducción)
3
  CARHUS Plus+ (Revistes científiques de ciències socials i humanitats)
4
  CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas )
5
  Dialnet Métricas Índice Dialnet de revistas
6
  ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
7   ESCI (Emerging Sources Citation Index) 
8
  FRANCIS
9
  GSM (Google Scholar Metrics)
10
  International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
11
  International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
12
  Journal Citation Reports (JCR)
13
  LATINDEX
14
  Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)
15   MIAR (Matriu d'informació per a l'avaluació de revistes)
16   Ránking revistas científicas con el sello Calidad Fecyt 
17   RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)
18
  SCOPUS-Sources
19   Scimago Journal & Country Rank (SJR)
20
  Social Sciences Citation Index (SSCI)

 

Imatges de les capçaleres

RETI: www.freeimages.co.uk
REAO: Fragmento de Photobucket

 


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA