cap revistes

SOBRE LES DADES


Servei de Biblioteques
 CRITERIS D'INCLUSIÓ DE LES REVISTES

La llista de títols que apareixen en aquestes pàgines ha estat elaborada pel Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta llista intenta ser exhaustiva pel que fa a les revistes acadèmiques de Traducció i Interpretació, és a dir, que publiquen de manera sostinguda una majoria d’articles que es poden considerar pertanyents a aquesta àrea de coneixement. Altres revistes susceptibles de ser incloses són aquelles que tracten de manera genèrica diferents aspectes o aproximacions de la lingüística i la filologia, la comunicació intercultural i l’anàlisi del discurs, sempre que publiquin un volum important d'articles sobre traducció. S’exclouen explícitament les publicacions centrades en llengües concretes per la impossibilitat d’elaborar i mantenir un repertori exhaustiu que les reculli totes.

La Biblioteca d'Humanitats revisa la llista de publicacions verificant l'activitat dels títols i recopilant les dades dels diferents recursos que les indexen. A més, procura proporcionar informació addicional, sempre que sigui possible, com ara les normes de publicació, les dades de les polítiques de publicació en accés obert de les editorials i la localització dels títols en diferents catàlegs. Abans d’incloure un títol a la base de dades, s’ha tingut en compte la seva presència a la llista de revistes depredadores elaborada per en Jeffrey Beall

 

 DESCRIPCIÓ DE LA FITXA d'UNA REVISTA
Títol  Nom identificatiu de la publicació. La informació s’extreu de l’ISSN (International Standard Serial Number) i de la pàgina web de la revista, sempre que sigui possible. Hem omès els articles d’aquells títols que en tenien de cara a afavorir una correcta alfabetització.
ISSN / ISSN-e Codi que representa el número internacional normalitzat de publicacions seriades, assignat pel Centre Internacional de l’ISSN o dels respectius centres nacionals quan existeixen.
País Nom del país o territori on s’edita la revista. Si l’editor és un organisme internacional constarà “Internacional”.
Editor Entitat que es fa càrrec de la publicació de la revista.
Periodicitat Indica la freqüència amb què es publica cada nou número o volum.
Idiomes Llengües acceptades per a la publicació dels articles.
Normes per als autors Enllaç a les instruccions que han de seguir els autors per a la tramesa d’originals.
Accés obert Enllaç al text complet de la publicació en format electrònic.
Autoarxiu Enllaç a les polítiques editorials de les revistes respecte a l’accés als seus arxius, els drets d’explotació i llicències de publicació, i com aquests poden afectar el seu posterior arxiu a repositoris institucionals o temàtics.
Continuació de / Continuada per / Fusionada amb Informació referent als títols immediatament anteriors o posteriors quan hi ha hagut un canvi de nom.
Focus i abast Descripció de l’àmbit temàtic de la publicació.
Peer review Indica si la publicació està sotmesa a un sistema d’avaluació d’experts.
Inici Dates de vigència de la revista. Si la revista continua vigent, apareix un guió després de la data d’inici. Si es desconeix alguna de las dates, se substitueix per signes d’interrogació.
Indicadors S’indiquen els índexs i bases de dades en què està inclosa la publicació. S’inclou l’enllaç a la fitxa de la revista sempre que el recurs ho permet.
Actualització de les dades S’indica la data de l’última revisió a cada índex i base de dades, així com l’enllaç a la llista d’on s’extreuen les dades.
El lloc web La imatge de la revista permet enllaçar amb el seu lloc web.
Catàlegs Enllaç al registre de la publicació al catàleg de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i a la base de dades de sumaris Dialnet.


 FONTS CONSULTADES

 

SOBRE ELS INDICADORS


Sempre que el recurs ho permet, s'enllaça a la fitxa del propi recurs. Des de les pàgines dedicades a cada recurs s'enllaça a la seva pàgina inicial per afavorir l'accés a la consulta de les dades des de la pròpia font.

Si un títol està valorat de manera diferent en funció de l'àrea de coneixement dins d'un mateix recurs, sempre s'oferirà l'indicador més alt.

Les dades han estat obtingudes dels següents recursos:

1
  Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)
2
  BITRA (Bibliografia de Interpretación y Traducción)
3
  CARHUS Plus+ (Revistes científiques de ciències socials i humanitats)
4
  CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas )
5
  DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas)
6
  ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
7
  FRANCIS
8
  Google Scholar Metrics (GSM)
9
  International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
10
  International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
11
  Index Islamicus
12
  Journal Citation Reports (JCR)
13
  LATINDEX
14
  Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)
15   MIAR (Matriu d'informació per a l'avaluació de revistes)
16
  RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades)
17   RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)
18   Sello de calidad FECYT
19
  SCOPUS-Sources
20   Scimago Journal & Country Rank (SJR)
21
  Social Sciences Citation Index (SSCI)


SOBRE L'ACCÉS OBERT 


Sempre que una rista estigui disponible en accés obert a Internet s'incorpora l'enllaç, tant si té embargament com si no.​

 

SOBRE LES POLÍTIQUES D'ARXIU


Sherpa/Romeo

Dulcinea

Sempre que aquesta informació estigui disponible, s'enllaça la fitxa que els mateixos recursos proporcionen.

 

SOBRE LA LOCALITZACIÓ DELS TÍTOLS


Com que es tracta d'una llista completa i no només dels títols disponibles a la Biblioteca, es va considerar important incloure informació sobre la localització de les publicacions a altres catàlegs per tal de facilitar l'accés.

Els catàlegs que s'han revisat han estat:

Catàleg de les biblioteques de la UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC)
Dialnet

 

 ACTUALITZACIÓ DE LES DADES


Anualment es revisa la llista de títols per incorporar noves publicacions o bé per indicar els títols que s'han deixat de publicar. També s'actualitzen els indicadors associats a cada títol.

Les dades s'han recollit i es posen a disposició pública amb una finalitat acadèmica i de recerca.

 

Imatges de les capçaleres

RETI: www.freeimages.co.uk
REAO: Fragmento de Photobucket

 


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2019 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA