Al llarg d’aquest anys les temàtiques de recerca s’han vist ampliades, modificades i/o adaptades en funció de les preocupacions o conjuntura del moment, però les que detallem tot seguit descriuen breument aquelles línies que ens ha permès d’assentar una base de coneixement sòlida i reconeguda.

 

->Transformacions del mercat de treball i noves formes d’ocupació

->Relacions laborals i organització del treball

->Temps, Treball i Vida Quotidiana

->Gènere i Treball

->Polítiques Locals, Desenvolupament i Sostenibilitat

 

 

1) Transformacions del mercat de treball i noves formes d’ocupació

 

L’estudi del Mercat de Treball, és a dir, de la ocupació i de les condicions de treball, tenint en compte factors com ara la divisió interna del treball, les migracions, i les desigualtats de gènere, que incideixen sobre les absències i presències en el mercat de treball. Tanmateix, s’analitzen les transformacions de la ocupació fent especial esment a les semblances i diferències amb la Unió Europea. En aquest sentit la tradició de col·laboració investigadora amb xarxes europees ha aportat una dimensió comparativa molt significativa a les nostres recerques.


Aquesta línia para atenció també al gran canvi que ha experimentat l’ocupació en les societats avançades, és a dir, de la indústria als serveis: la flexibilitat de l’ocupació i la inseguretat del mateix com a característiques del model europeu d’ocupació, tot i que més accentuat al nostre país que a altres països europeus.


A la base d’aquests canvis en el mercat de treball subjau la gran transformació en el procés productiu i en l’economia, ja sigui a nivell estatal com global. Per tant, els canvis econòmics segueixen sent importants per a entendre els canvis de l’ocupació restant així implícita la perspectiva econòmica en l’Institut.


L’altre canvi està lligat a la disminució del treball assalariat i l’aparició de noves formes d’ocupació: auto-ocupació, treball associat, tele-treball. Encara que els canvis en els processos productius i els canvis en les formes d’ocupació han anat molt lligats, cal identificar aquells factors polítics que han influït significativament en la forma i extensió en que el primers s’han traduït en canvis significatius en les segones.


Dintre aquesta línia enumerem alguns dels estudis realitzats:


- Formación y empleo. Entitat financera: Ministerio de Educación y Ciencia Investigador responsable: Fausto Miguélez (coord.)
- Transformaciones del trabajo y el bienestar social. Entitat financera: Ministerio de Educación y Ciencia-Dirección General de Investigación Científica y Técnica Investigador responsable: Fausto Miguélez (coord.)
- Innovació tecnològica i canvis en la gestió de la ma d'obra. Entitat financera: CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica) Investigador responsable: Andreu Lope
- Dynamics of national employment models-DYNAMO. Entitat financera: European Commission (VI FP)- (CIT2-CT-2004-508521) Investigador responsable: Coordinador projecte: Steffen Lehndorff (Institut Arbeit und Technik); equip QUIT: Fausto Miguélez, Albert Recio

up

2) Relacions laborals i organització del treball

 

El sistema social actual demana que parem atenció a unes relacions laborals que expressen el desequilibri entre capital i treball, la qual cosa explica els fenòmens d'aparició de conflictes i processos de negociació. Apareixen, doncs, noves formes de negociació, de representació i de conflictivitat que els estudiosos hem de seguir atentament.


La importància d’aquests fenòmens es fa palesa donat que aquests determinen noves formes de regulació dels drets laborals individuals i col·lectius dels treballadors. Per tant, la integració dels processos de relacions laborals així com la pròpia natura canviant dels mateixos resulta imprescindible per a comprendre l’ evolució de l’ocupació en els propers anys.


Al mateix temps hem de lligar aquestes transformacions de les polítiques laborals amb noves polítiques d’ocupació que puguin ser fruit també del diàleg social. Un diàleg social entès com l’expressió de la voluntat de cooperació entre capital i treball en la regulació del mercat de treball, i que se està conformant como a element central del panorama de les relacions laborals i les polítiques d’ocupació a Espanya. La seva flexibilitat per a incorporar noves temàtiques i contextos a l’agenda, si la comparem amb la lentitud del procés legislatiu, fa d’aquest un instrument particularment important.


En les societats del benestar les polítiques d'ocupació han estat instruments cabdals per al manteniment i la millora d'aquest. Avui les polítiques d'ocupació estan canviant -bàsicament de polítiques passives a polítiques actives- els governs (i la Unió Europea) demanden més implicació tant als empresaris com als treballadors.

 

L’objectiu del QUIT és analitzar críticament aquestes polítiques i oferir elements i propostes perquè les mateixes facilitin el major equilibri possible entre drets i deures.

 

Entre les recerques lligades a aquesta temàtica en destaquem:

- Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level en EU, són les contribucions als estudis comparatius europeus sobre diferents aspectes del sistema de relacions laborals a Espanya, duts a terme des del 2003 al 2006.
Aquests estudis, coordinats per l’Institut des Sciences du Travail de la Universitat Catòlica de Lovaina per encàrrec de la Direcció General d’Ocupació i Assumptes Socials de la Comissió Europea, tenien com a eixos central l’estudi comparatiu a nivell europeu del marc institucional i els processos de negociació col·lectiva, l’estudi de la representativitat de les organitzacions sindicals i empresarials en diferents sectors i l’estudi de les tendències en la negociació col·lectiva.
Investigador responsable: Ramon de Alós-Moner
- El tiempo de trabajo en la negociación colectiva y sus efectos sociales. Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnologia- Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica
Investigador responsable: Faustino Miguélez Lobo

 

Menció apart mereix la corresponsalia de l’Observatori Europeu de Relacions Laborals (EIRO). Aquest projecte, finançat per l’European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions, té com a objectiu l’anàlisi i descripció actualitzada de tots aquells esdeveniments relacionats amb les relacions laborals en cadascú dels països membres de la UE.


El Centre de Recerca QUIT, en consorci amb la Fundació CIREM, ha estat el corresponsal encarregat d’aquest seguiment a Espanya així com de produir estudis comparatius en funció de les necessitats dels interlocutors socials (nacionals i europeus), els governs i les institucions de la Unió Europea durant el període 1996-2008.

up

3) Temps, Treball i Vida Quotidiana

Dins aquesta línia se situen alguns dels temes de major transcendència social avui en dia. La interacció entre l’esfera laboral i familiar i les seves conseqüències sobre la distribució del temps constitueix un àmbit de recerca ben consolidat en el si del Centre de Recerca QUIT.


Així doncs alguns aspectes específics sobre aquesta temàtica serien:

Estudi dels temps de vida: l’anàlisi de les relacions que s’estableixen, principalment, entre temps de treball productiu i temps de treball no productiu, generalment de treball domèstic i familiar,

 

Anàlisi de les estratègies de temps (tant des del món de les empreses i institucions com de les persones) i la negociació dels temps en la vida quotidiana (relació entre els temps laborals, domèstics, de la ciutat, etc.).

 

Estudi de polítiques que intenten ordenar els temps de vida de les persones, essent la conciliació de la vida laboral i familiar-personal una de les més reconegudes.

 

Algunes de les recerques desenvolupades les enumerem a continuació:

- Estudi del temps, més enllà de la seva dimensió horària, i de la seva incidència a la ciutat Finançament: Ajuntament de Barcelona i Consell Econòmic i Social de Barcelona Investigador responsable: Fausto Miguélez / Teresa Torns
- A new organization of time throughout working life Finançament: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions-Institut für Gerontologie an der Universität Dortmund Investigador responsable:Vicent Borràs
- Noves organitzacions del temps: el temps de treball Entitat financera: CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE BARCELONA Investigador responsable: Miguélez, Fausto; Torns, Teresa

Nombroses publicacions recullen les nostres reflexions sobre el tema, no tant com a conclusions ni receptes, sinó amb la finalitat de possibilitar un debat que porti a pensar noves alternatives; fonamentalment, les que aconsegueixin, redefinir o reorientar el benestar, per tal que sigui un escenari quotidià per a la majoria de la població.

up

4) Gènere i Treball

 

La importància dels aspectes de gènere es posa de manifest si tenim en compte que al llarg dels darrers 15 anys la taxa de participació de les dones en el mercat de treball s’ha vist incrementada en 20 punts. Això necessàriament ha de tenir conseqüències no només en el mercat de treball, sinó també en la vida de les persones i en les relacions socials.


Des de l’àmbit polític i jurídic, s’han desenvolupat lleis al respecte (de conciliació, d’igualtat entre homes i dones, de suport a l’autonomia de les persones), que recullen part d’aquesta nova realitat. Aquestes actuacions requereixen estudis per verificar si aquestes lleis s’han convertit en polítiques i, en tot cas, quins son els seus punts forts i febles.


Per tant, des de l’IET es vol continuar aprofundint en l’estudi de les desigualtats en el mercat de treball i l’esfera domèstica i familiar partint de la perspectiva de gènere. Això suposa l’anàlisi no només de les interrelacions entre treball i vida quotidiana, sinó també de les polítiques públiques i els seus efectes en termes de desigualtats de gènere. A més a més, avui en dia ja estem encetant nous temes de recerca vinculats a aquestes àrees. Unes àrees que afecten a problemàtiques molt actuals que exigeixen unes diagnosis acurades. A grans trets aquestes línies de treball tenen a veure amb:

a) l’anàlisi de les polítiques d’igualtat, entre elles la més coneguda és la llei de conciliació entre l’àmbit laboral i l’àmbit familiar, que necessiten d’anàlisis més acurades per veure si les conseqüències de la seva aplicació continuen generant efectes perversos per a les relacions desiguals de gènere.
b) L’estudi de l’ampliació dels serveis públics d’atenció a les persones, o estudis sobre el social care, per utilitzar la terminologia anglosaxona que s’ha imposat per l’estudi d’aquesta problemàtica. Es tracta doncs de la expansió d’un sector nou pensat exclusivament per a ocupar a les dones i que té moltes relacions amb la forma de concebre el treball de cura (i les relacions desiguals que s’estableixen entre les persones que encarregades de realitzar-lo), el desenvolupament de l’Estat del Benestar, i el tipus d’ocupacions que s’estan generant en aquest sector.

 

Destaquem algunes de les recerques desenvolupades:
- El estudio de la doble presencia femenina: una apuesta por la conciliación de la vida laboral y vida familiar Entitat financera: Instituto de la Mujer- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Investigador responsable: Teresa Torns/ Pilar Carrasquer - Perfil socio-laboral de l'atur femení a Espanya Entitat financera: Ministerio de Asuntos Sociales - Instituto de la Mujer Investigador responsable: Teresa Torns - Formació per les ocupacions de proximitat Entitat financera: UE-TASK FORCE -DG V nº 94-20-EGA-0145-00 Investigador responsable: Teresa Torns Martí (QUIT), Giuseppina Madami (Pari e Dispari, Milano), Chantal Rogérat (GEDISST-CNRS Paris), Colette de Troy (IRIS-CREW, Bruxelles).

up

5) Polítiques Locals, Desenvolupament i Sostenibilitat

 

La crisi del model de producció tradicional, junt a la crisi mediambiental i la demanda de noves necessitats per part de la població provoquen l’emergència del desenvolupament local com a fenomen significatiu dins les dinàmiques de la globalització, els canvis en l’organització del treball i l’Estat de benestar. Així el territori està adquirint una gran rellevància en l’aparició de noves formes de producció i d’ocupació. Dins aquesta línia resulta clau l’estudi de les transformacions del treball, el disseny i aplicació de polítiques sostenibles i serveis per a la població, tot des d’una perspectiva que emfatitza la dimensió territorial, subratllant la importància de nous protagonistes: les institucions locals, el petit empresariat i formes de producció associada.

 

La creixent importància del nivell local com a instrument de desenvolupament, ha anat associat al canvi en les formes de governança en les seves polítiques. Del govern local entès com un mecanisme de decisió política basada en la jerarquia que reflecteix el govern i l’administració local, se està passant a considerar noves formes de governar el territori. Així doncs, la inclusió dels actors socials i cívics mitjançant processos de decisió més democràtics així com la cooperació entre ens locals de govern i agents socioeconòmics no només constitueixen nous mecanismes de decisió política, sinó que tenen un efecte sobre el tipus de polítiques dissenyades .

 

Un aspecte nou que té a veure tant amb el desenvolupament com amb el treball es refereix a les noves formes de relació social que coneixem com a capital social. L’estudi del mateix, juntament amb la recerca sobre la incidència de les xarxes socials, i les seves múltiples aplicacions, constitueixen un àmbit molt important de les nostres preocupacions de recerca.

 

Tot seguit fem menció d’alguns estudis entorns aquesta temàtica:
-Desenvolupament local, social i sostenible amb generació d'ocupació Entitat financera: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Investigador responsable: Miguélez, F.
- Local level concertation: The possible role of social partners and local level institutions in regulating the new forms of employment & work. Entitat financera: Commission of the European Communities- Directorate General for DG XII Science, Research and Development (Contract SOE2 CT98-3066)
Investigador responsable: Coordinador projecte: Ida Regalia; responsable equip QUIT: Andreu Lope Peña

Maig 2016 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials