Presentation / Presentació / Presentación


Productivity underpins business success and national well-being and thus it is crucial to understand the factors that influence productivity growth. This volume provides a comprehensive exploration into the significance of productivity growth for business, the economy, and for social economic progress. It examines how productivity is defined, measured and implemented. It also surveys the dispersion of productivity across time and place, focusing on the productivity dynamics that either leads to a reallocation of resources that reduces dispersion and increases aggregate productivity or, conversely, allows dispersion to persist behind barriers to productivity-enhancing reallocation. A third focus is an investigation of the drivers of, or impediments to, productivity growth, some of which are organizational in nature and under management control and others of which are institutional in nature and subject to public policy intervention.

The Handbook contains contributions of distinguished productivity experts from around the world who analyze a wide range of timely issues. These issues concern purely analytical topics surrounding the measurement of productivity in various situations, beginning with the ideal situation in which all inputs and all outputs, and their prices, are observed accurately. They also include service sectors such as education in which the services provided are hard to define, much less measure, and other sectors that generate undesirable environmental externalities that are difficult to price and complicate the very definition of productivity. The issues also involve business management topics ranging from the role of business models and benchmarking to the quality of management practices, the adoption of new technologies, and possible complementarities between the two. The relationship between productivity and business performance is also explored. At a more aggregate level the issues range from the impacts of market power, incentive regulation, international trade and global value chains on productivity, to the contribution of productivity to economic development and economic welfare.

 

The Handbook collects contributions from many of the foremost scholars in the important field of productivity. The scholars are drawn from a dozen countries and the disciplines of business, management and economics.

  • Part I contains the editors' overview of productivity analysis.
  • Part II contains chapters devoted to the techniques of productivity measurement, including in sectors in which outputs are hard to measure or in which production generates undesirable environmental externalities.
  • Part III contains microeconomic studies, including linkages between business productivity, management practices and financial performance, business productivity in regulated industries, and business productivity in a globalized economy with international supply chains.
  • Part IV contains macroeconomic studies, including relationships between productivity and welfare, patterns of productivity dispersion and convergence, and productivity and economic development.

 

   

 

La productivitat impulsa l'èxit empresarial i el benestar nacional i, per tant, és fonamental comprendre els factors que influeixen en el creixement de la productivitat. Aquest llibre proporciona un estudi complet de la importància del creixement de la productivitat per als negocis, l'economia i el progrés econòmic social. Analitza com es defineix, mesura i implementa la productivitat. També analitza la dispersió de la productivitat a través del temps i l’espai, generant una dinàmica que condueix a una reassignació de recursos que pot reduir la dispersió i augmentar la productivitat agregada o, per contra, permetre que la dispersió persisteixi, repercutint en uns menors nivells de productivitat. Un tercer punt d’interès del llibre és investigar sobre els factors i els obstacles al creixement de la productivitat, alguns dels quals són de caràcter organitzatiu i susceptibles de ser controlats per la gestió empresarial, mentre que d'altres tenen caràcter institucional i estan subjectes a intervencions de política pública.

 

El Handbook conté contribucions de destacats experts internacionals en el tema de la productivitat que analitzen una àmplia gamma de problemes actuals. S'aborda l'anàlisi de temes teòrics que afecten a la mesura de la productivitat en diversos contextos, començant per la situació ideal en què s'observa amb detall tota la informació relacionada amb les quantitats de productes, factors productius i els seus respectius preus. També es considera el sector serveis, com l'educació, on els productes són difícils de definir i, altres sectors, que generen externalitats ambientals indesitjables que són difícils d’avaluar i compliquen la mateixa definició de productivitat. El Handbook també incorpora temes de gestió empresarial que comprenen l'anàlisi de la importància dels models de negoci, el benchmarking de les millors pràctiques de gestió, l'adopció de les noves tecnologies, i les possibles complementarietats existents entre ells. A un nivell més agregat els temes van des de l'impacte del poder de mercat, la regulació per incentius, el comerç internacional i les cadenes de valor globals sobre la productivitat, fins a la contribució de la productivitat al desenvolupament econòmic i al benestar social.

 

   

 

La productividad impulsa el éxito empresarial y el bienestar nacional y, por tanto, es fundamental comprender los factores que influyen en el crecimiento de la productividad. Este libro proporciona un estudio completo de la importancia del crecimiento de la productividad para los negocios, la economía y el progreso económico social. Analiza cómo se define, mide y implementa la productividad. También analiza la dispersión de la productividad a través del tiempo y el espacio, generando una dinámica que conduce a una reasignación de recursos que puede reducir la dispersión y aumentar la productividad agregada o, por el contrario, permitir que la dispersión persista, repercutiendo en unos menores niveles de productividad. Un tercer punto de interés del libro es investigar sobre los factores y los obstáculos al crecimiento de la productividad, algunos de los cuales son de carácter organizativo y susceptibles de ser controlados por la gestión empresarial, mientras que otros tienen carácter institucional y están sujetos a intervenciones de política pública.

 

El Handbook contiene contribuciones de destacados expertos internacionales en el tema de la productividad que analizan una amplia gama de problemas actuales. Se aborda el análisis de temas teóricos que afectan a la medida de la productividad en diversos contextos, empezando por la situación ideal en la que se observa con detalle toda la información relacionada con las cantidades de productos, factores productivos y sus respectivos precios. También se considera el sector servicios, como la educación, donde los productos son difíciles de definir y, otros sectores, que generan externalidades ambientales indeseables que son difíciles de evaluar y dificultan la misma definición de productividad. El Handbook también incorpora temas de gestión empresarial que comprenden el análisis de la importancia de los modelos de negocio, el benchmarking de las mejores prácticas de gestión, la adopción de las nuevas tecnologías, y las posibles complementariedades existentes entre ellos. A un nivel más agregado los temas van desde el impacto del poder de mercado, la regulación por incentivos, el comercio internacional y las cadenas de valor globales sobre la productividad, hasta la contribución de la productividad al desarrollo económico y al bienestar social.

 

  Imatge del cartell  
 
 Desembre 2018 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials