Santiago Pey Fons personal Santiago Pey

Sobre el fonsContingut del fons

El fons de Santiago Pey dipositat a la Universitat Autònoma de Barcelona està format bàsicament per manuscrits i mecanoscrits relacionats amb la lexicografia, retalls de premsa, epistolari, etc.

Citeu com:

Fons Santiago Pey (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cerca de documents

Podeu cercar dins la base de dades:
1. A través del quadre de classificació
2. A través del menú lateral esquerra (on apareixen els temes principals del quadre de classificació)
3. Consultant els diversos índexs que es proporcionen:

Índex de noms: a la llista de noms hi trobareu tant persones com institucions que apareixen citades en els documents o que són autors dels mateixos.
Índex de matèries: llistat de paraules clau controlades que defineixen el contingut del document. Apareixen també títols de revistes, de llibres, ...

4. Per cronologia
5. La cerca permet buscar qualsevol terme en qualsevol camp de la fitxa bibliogràfica dels documents.

Drets

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.