Agricultural & Environmental Science DatabaseAccés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Base de dades sobre tots els aspectes de l'impacte de les persones i la tecnologia en el medi ambient i l'eficàcia de les polítiques i tecnologies correctives. A partir de 1994 també inclou temes relacionats amb l'energia. També conté les bases de dades AGRICOLA, TOXLINE, ESPM (Environmental Sciences and Pollution Management) i Environmental Impact Statements (EIS). Ofereix títols a text complet de tot el món, incloses revistes acadèmiques, informes tècnics, actes de congressos i publicacions governamentals.

Va absorbir el contingut d'Environmental Abstracts, repertori bibliogràfic que recollia resums de més de 650 revistes de medi ambient, majoritàriament d'Estats Units d'Amèrica, i elaborat pel Congressional Information Service (CIS), EUA. 
Applied Science & Technology Index
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Base de dades que indexa aproximadament 800 revistes des de 1983 fins l'actualitat. Cobreix una àmplia varietat d'especialitats dins l'àmbit de les ciències aplicades.
Arts and Humanities Citation Index (AHCI)Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament.

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades que cobreix diferents camps dins de les humanitats (art, literatura, arquitectura, teatre, filosofia, música, etc.) des de 1975 fins a l'actualitat. Indica el nombre de citacions rebudes per cada article de revista i també les cites que ha rebut un capítol de llibre (que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.

Forma part de la col·lecció principal de la plataforma Web of Science (WoS).
Avery Index to Architectural Periodicals
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades de la Avery Architectural and Fine Arts Library  de la Columbia University sobre arquitectura i disseny. Conté revistes acadèmiques així com també revistes d'associacions professionals, entre d'altres.
CiteSeerXAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres  - Congressos

Eina de cerca de codi obert que recull literatura científica, principalment dins les àrees de les ciències de la computació i de la informació. També permet consultar les cites que reben els documents.
DimensionsAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Dimesions és una plataforma de descobriment d'investigació de l'empresa Digltal Science que proporciona informació de cites i altmétriques dels documents i la possibilitat d'accés al text complet del mateix i de les publicacions citades La majoria dels seus serveis i productes son gratuïts però també inclou altres de pagament.
Dipòsit Digital de Documents (DDD)

Dipòsit Digital de DocumentsAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:

Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres
Més informació Guia d'ajuda -

El DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la universitat alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o que les completen. Mostra una col·lecció organitzada, d’accés obert i interoperable.

Ofereix estadístiques d'ús del document: consultes i descàrregues per any i per àmbit geogràfic (API de GeoIP). S'entén per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet. S'entén per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues. S'eliminen de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. 

Com lliurar documents al Dipòsit Digital de Documents de la UAB

 
Emerging Sources Citation Index (ESCI)Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament.

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  - Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades multidisciplinar que recull aquelles publicacions sota avaluació per entrar a la col·lecció principal de recursos de Web of Science-WoS (Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index) i també revistes que tenen qualitat científica però és difícil que arribin a formar part de WoS perquè el seu àmbit d'estudi és molt reduït.
Harzing’s Publish or Perish

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex G
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Software gratuït que recupera número de cites, índex h i index g  de diferents bases de dades com ara Google Scholar o Crossref. En el cas de les bases de dades Scopus i Web of Science és necessari subscripció externa.
Informes IUNE

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Índex de coautoria

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

L'Observatorio IUNE ofereix informes de coautoría en funció de la disciplina, basats en dades provinents de  la base de dades la Web of Science i en funció de l'any.
Aquests informes ens permeten conèixer les pràctiques de coautoria dels investigadors en funció de la universitat i la disciplina a la que pertanyen.


International Development Abstracts

International Development Abstracts


Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS

Repertori bibliogràfic que recull els abstracts d'aproximadament 2000 revistes. Cobreix les àrees següents: Agricultura i desenvolupament rural, medi ambient i desenvolupament, política industrial, polítiques socials sobre salut, habitatge i educació, relacions internacionals i política.
Journal Citation Reports (JCR)

Plataforma que ofereix mètriques per valorar l'impacte de les revistes a partir de les cites rebudes pels seus articles recollides a la base de dades Web of Science, com per exemple el Factor d'Impacte (FI o JIF)). Té cobertura des de 1997. 

Fins el 2020 JCR només recollia les revistes de les bases de dades Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index (SCI); a partir d'aquesta data s'incorporen també les revistes d'Arts and Humanities Citation Index (AHCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI) amb un nou índex, l'Indicador de Cites de Revistes (JCI o Journal Citation Index), però no se'ls calcula el Factor d'Impacte.
Science Citation Index Expanded (SCIE)Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament.

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Base de dades de literatura científica de revistes en ciències (matemàtiques, física, química, biologia, medicina, ciències ambientals, astronomia, enginyeria, etc.) des de 1900 i amb resums des de 1991. Indica el nombre de citacions rebudes per cada article de revista i també les cites que ha rebut un capítol de llibre (que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.

També és anomenada SCI o SCI-E. Forma part de la col·lecció principal de la plataforma Web of Science (WoS).
Scimago Journal Rank (SJR)Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Decil (s'ha de calcular)
Índex H de Revista
Percentil (s'ha de calcular)
Quartil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS CNEAI

Portal que recull diferents indicadors científics per revistes de diferents àmbits temàtics i també indicadors per països. La seva informació s'extreu de la base de dades multidisciplinar Scopus d'Elsevier.
Scopus

Scopus

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament.

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
Índex H d'Autor
Percentil
Quartil (s'ha de calcular)
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades multidisciplinar de referències bibliogràfiques, resums i cites de publicacions científiques (revistes i llibres) produïda pel grup editorial Elsevier. També ofereix eines bibliomètriques basades en el recompte de cites que permeten mesurar el rendiment de publicacions i autors a través de diferents indicadors. 
 
Inclou un apartat anomenat Scopus Sources de consulta lliure i gratuïta que ofereix mètriques de les revistes incloses.Taules de cites mundials

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Mitjana mundial de citacions de publicacions per àrea de coneixement

Més informació Enfocat a:  -  Revistes

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) posa a disposició del personal investigador les taules de les mitjanes mundials de citacions de les publicacions per a cada àrea de coneixement que elaboren Elsevier i Clarivate a partir de dades extretes de Scopus i InCites respectivament. Actualització anual.
TRID

TRID

Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Transportation Research Board (TRB) produeix la base de dades bibliogràfica  Transportation Research Information Services (TRIS), on es  recullen els abstracts de revistes científiques especialitzades en transport.  TRID és el producte de la integració de les bases de dades  "TRIS Electronic Bibliography data" i "TRID Database".
TRID dóna accés a aproximadament 940,000 registres sobre la recerca en l'àmbit dels transports.
TRIS Electronic Bibliography Data

TRID


Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Base de dades del Tranportation Research Information Service (TRIS) que es troba inclosa dins la plataforma TRID.
Aquest recurs especialitzat en la recerca sobre transports inclou llibres, informes tècnics, actes de congressos i articles de més de 600 revistes indexades.
Web of ScienceAccés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament.

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Indicadors diversos valorats per les entitats avaluadores AQU, ANECA i CNEAI
Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Plataforma formada per una col·lecció de bases de dades bibliogràfiques i de dades bibliomètriques d'àmbit multidisciplinar. La base de dades més important que inclou és Web of Science Core Collection (col·lecció principal), que conté Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index i Emerging Sources Citation Index (ESCI) i inclou tant la bibliografia citada com les citacions que ha rebut cada article.

També dóna accés a Journal Citation Reports, que permet conèixer diversos indicadors bibliomètrics de les revistes incloses, com per exemple el factor d'impacte d'una publicació, calculat a partir de les cites que reben els seus articles.