Applied Mechanics Reviews

Applied Mechanics Reviews

Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Autors
Mencionat per:
AQU

Applied Mechanics Reviews (AMR),  publicada per American Society of Mechanical Engineers (ASME), difon l'estat de l'art de diverses disciplines de la Mecànica:

  • Mecànica de fluids i sòlids
  • Tranferència de calor
  • Dinàmica
  • VibracióCINAHL complete

CINALH

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial


Base de dades que proporciona més de 4 milions de registres sobre infermeria i disciplines relacionades. CINAHL conté articles de revistes especialitzades, informació sobre cuidatge basat en l'evidència, imatges, o lliçons temàtiques (quick lessons). Algunes de les revistes contingudes en aquesta base de dades inclouen la consulta a text complet.
CIRC

CIRC

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Excelencia A+, A, B, C o D
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU CNEAI

La Clasificación integrada de revistas científicas (CIRC) té com a objectiu la construcció d'una classificació de revistes de ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat integrant els productes d'avaluació existents considerats positivament per les diferents agències d'avaluació nacionals com CNEAI i ANECA.
Clarivate Master Book List. Publishers

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
L'editorial es troba o no a la llista
Més informació Enfocat a:  -  Llibres

 Llistat d'editorials dels llibres indexats a la base de dades Web of Science.
Co-author index

 Co-author Index

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Índex de coautoria

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

Co-Author index és una eina que preten mesurar l'ìndex de coautoria als articles publicats per autors espanyols en revistes nacionals i internacionals.
DimensionsAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Dimesions és una plataforma de descobriment d'investigació de l'empresa Digltal Science que proporciona informació de cites i altmétriques dels documents i la possibilitat d'accés al text complet del mateix i de les publicacions citades La majoria dels seus serveis i productes son gratuïts però també inclou altres de pagament.
Eigenfactor

EigenFactor

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
EigenFactor

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
ANECA

Creat pel Departament de Biologia de la Universitat de Washington, es basa en la informació del JCR i en l'aplicació d'algoritmes de rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la disciplina.
Emerging Sources Citation Index (ESCI)

ESCI

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  - Ressenyes
Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Base de dades que recull aquelles publicacions sota avaluació per entrar als recursos de Web of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & Humanities Citation Index). Actualment consta més de 7600 títols.
Harzing’s Publish or Perish

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex G
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Software gratuït que recupera número de cites, índex h i index g  de diferents bases de dades com ara Google Scholar o Crossref. En el cas de les bases de dades Scopus i Web of Science és necessari subscripció externa.
Informes IUNE

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Índex de coautoria

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

L'Observatorio IUNE ofereix informes de coautoría en funció de la disciplina, basats en dades provinents de  la base de dades la Web of Science i en funció de l'any.
Aquests informes ens permeten conèixer les pràctiques de coautoria dels investigadors en funció de la universitat i la disciplina a la que pertanyen.


Journal Citation Reports (JCR)

JCR

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Article Influence Score 
Decil (s'ha de calcular)
EigenFactor
Factor d'impacte
Factor d'impacte a 5 anys
Índex d'immediatesa
JCI (Journal Citation Indicator) 
Percentil
Quartil
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes
Més informació Vídeo tutorial

Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Journal Citation Reports és una plataforma gestionada per l'empresa Clarivate Analytics. A partir de les cites recollides a la Web of Science, ofereix mètriques per valorar l'impacte de les revistes, com ara el Factor d'Impacte (FI). Té cobertura des de 1997.

Fins el 2020, JCR només recollia les revistes de les bases de dades Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index (SCI), a partir d'aquesta data s'incorporen també les revistes de Arts and Humanities Citation Index (AHCI i Emerging Sources Citation Index (ESCI), que tenen un nou índex, Indicador de cites de revistes (Journal Citation Index) però no se'ls calcula el Factor d'Impacte. 
MIAR

MIAR

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Difusió
ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària)

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU CNEAI

Elaborat pel Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, és un sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en Humanitats i Ciències Socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. En les edicions tancades de 2008 a 2021 ofereix l’ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) i a partir de 2022 el subtitueix per l’indicador de Difusió.
PubMed

Pubmed


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Mencionat per:
CNEAI

Base de dades d'àmbit biomèdic, proporciona més de 20 milions de referències sobre medicina, infermeria, odontologia, veterinària, etc... Creada per la National Library of Medicine dels EUA.
Scholarly Publishers Indicators (SPI)

SPI


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
ICEE (Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos)
Prestigi editorial

Més informació Enfocat a:  -  Llibres
Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Fruit d’un projecte d’investigació finançat pel CSIC, ofereix elements per orientar i ajudar en l’avaluació de la producció científica en humanitats i ciències socials, on els llibres són un element important de la comunicació científica. Elabora un rànquing que avalua les editorials científiques espanyoles i estrangeres en llibres de ciències humanes i socials basant-se en l’opinió d'experts espanyols. Aquesta informació es presenta amb un rànquing general d’editorials de totes les àrees i en diferents rànquings especialitzats per disciplines; es recomana utilitzar-los tots dos de forma combinada, ja que aporten informacions diverses i complementàries.

D’aquesta manera vol ser una primera aproximació a l’estudi de la qualitat de les editorials de llibres científics per avaluar l’activitat científica en humanitats i ciències socials, ajudant a objectivar la utilització de l’indicador “prestigi de l’editorial” emprat per les agències d’avaluació però complementant-se amb el judici matisat dels experts que composen els panells d’avaluació o altres indicadors, quan estiguin disponibles.

Science Citation Index Expanded (SCIE)

Science Citation Index


Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Mencionat per:
AQU

Base de dades que dóna accés al contingut de més de 9.000 publicacions de més de 150 disciplines científiques. Buida revistes des de 1900, amb resums des de 1991 i l'actualització és setmanal. Detalla el nombre de cites per article, també indica les cites que ha rebut un capítol de llibre que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.

També és anomenada SCI o SCI-E.
Scimago Journal Rank (SJR)

SJR


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Decil (s'ha de calcular)
Índex H de Revista
Percentil (s'ha de calcular)
Quartil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Col·leccions
Mencionat per:
AQU CNEAI

Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).
Scopus

Scopus

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
Índex H d'Autor
Percentil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial

Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Scopus és una base de dades multidisciplinar de referències bibliogràfiques, resums i cites de publicacions científiques i produïda pel grup editorial Elsevier. 
 
Scopus proporciona també eines bibliomètriques basades en el recompte de cites que permeten mesurar el rendiment de publicacions i autors. Els perfils d’autors inclosos a la base de dades informa del seu l’index H  
 
L'aparat Scopus Sources ofereix mètriques de les revistes incloses. Alguns d’aquests indicadors són CiteScore, la posició/quartil al rang de la seva categoria, el SNIP i el SRJ  
 
La consulta de Scopus Sources és gratuïta i no necessita de subscripció. Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ)

Sello CEA

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Prestigi editorial
L'editorial es troba o no a la llista
Més informació Enfocat a:  -  Llibres  -  Col·leccions
Mencionat per:
ANECA CNEAI

El Sello de Calidad en Edición Académica-Academic Publishing Quality (CEA-APQ) és una iniciativa promoguda per l'Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) i avalada per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i té com a objectiu reconèixer les millors pràctiques dins l'edició universitària espanyola.
Taules de cites mundials

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Mitjana mundial de citacions de publicacions per àrea de coneixement

Més informació Enfocat a:  -  Revistes

La FECYT posa a disposició del personal investigador les taules de les mitjanes mundials de citacions de les publicacions per a cada àrea de coneixement que elaboren Elsevier i Clarivate a partir de dades extretes de Scopus i InCites respectivament. Actualització anual.
Web of Science

 WOS

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Recull indicadors de qualitat diversos dels recursos que valoren les entitats acreditadores AQU, ANECA i CNEAI
Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes  - Congressos
Mencionat per:
AQU CNEAI

Plataforma de l'empresa Clarivate formada per una col·lecció de bases de dades bibliogràfiques i de dades bibliomètriques d'àmbit multidisciplinar. La base de dades més important que inclou és Web of Science Core Collection (col·lecció principal), que conté Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index i Emerging Sources Citation Index (ESCI) i inclou tant la bibliografia citada com les citacions que ha rebut cada article.
També dóna accés a Journal Citation Reports, que permet conèixer el factor d'impacte d'una publicació mitjançant les cites que reben els seus articles, i a d'altres bases de dades d'interès.