Academic Journal GuideAccés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
4*, 4, 3, 2 o 1
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS CNEAI

Rànquing de revistes especialitzades en gestió empresarial elaborat per l'Association of Business Schools. L’AJG es basa en la revisió per parells, els judicis editorials i d’experts a partir de l’avaluació de publicacions, i està basada en informació estadística relacionada amb les citacions.

Normalment es fa una nova edició cada 3 anys. La versió de 2021 requereix el registre des d'aquest enllaç.
Agricultural & Environmental Science DatabaseAccés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  - Congressos
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Base de dades sobre tots els aspectes de l'impacte de les persones i la tecnologia en el medi ambient i l'eficàcia de les polítiques i tecnologies correctives. A partir de 1994 també inclou temes relacionats amb l'energia. També conté les bases de dades AGRICOLA, TOXLINE, ESPM (Environmental Sciences and Pollution Management) i Environmental Impact Statements (EIS). Ofereix títols a text complet de tot el món, incloses revistes acadèmiques, informes tècnics, actes de congressos i publicacions governamentals.

Va absorbir el contingut d'Environmental Abstracts, repertori bibliogràfic que recollia resums de més de 650 revistes de medi ambient, majoritàriament d'Estats Units d'Amèrica, i elaborat pel Congressional Information Service (CIS), EUA. 
AltmetricAccés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Altmetric Attention Score
Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes  - Congressos
Més informació Guia d'ajuda -
Entitats:
AQU MERITS CNEAI

Base de dades internacional que mostra les mencions a un document de recerca (article, llibre, actes de congressos, ressenyes) a la xarxa, veient si ha estat citat en xarxes socials, blogs, mitjans de comunicació, viquipèdia, patents, gestors bibliogràfics, informes de polítiques públiques, etc.  Dona així una idea del seu impacte social i la seva viralitat.

Disposa d'un indicador propi, Altmetric attention score, que indica l'atenció que ha rebut un document de recerca comparat amb altres similars. 

Ofereix eines gratuïtes que donen totes les dades que hem mencionat.
Avery Index to Architectural Periodicals
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades de l'Avery Architectural and Fine Arts Library de la Columbia University que inclou descripcions bibliogràfiques sobre història i pràctica de l'arquitectura, paisatgisme, urbanisme i disseny d'interiors. Inclou tant revistes acadèmiques així com d'associacions professionals, publicacions periòdiques estatals i regionals nord-americanes, i les principals publicacions sobre arquitectura i disseny d'Europa, Àsia, Amèrica Llatina i Austràlia. 
DimensionsAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Field Citation Ratio (FCR)
Relative Citation Ratio (RCR)

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Dimensions és una plataforma de descobriment d'investigació de l'empresa Digital Science que proporciona informació de cites i altmétriques d'articles i llibres, amb la possibilitat d'accés al text complet tant del mateix document com de les publicacions citades. La majoria dels seus serveis i productes son gratuïts però també inclou altres de pagament.
Dipòsit Digital de Documents (DDD)

Dipòsit Digital de DocumentsAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Estadístiques d'ús
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres
Més informació Guia d'ajuda -

El DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la universitat alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o que les completen. Mostra una col·lecció organitzada, d’accés obert i interoperable.

Ofereix estadístiques d'ús d'articles, llibres i altres materials en nombre de consultes i descàrregues per any i per àmbit geogràfic (API de GeoIP). S'entén per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet. S'entén per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues. S'eliminen de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. El sistema de detecció de robots que s'executa periòdicament pot fer que es modifiquin algunes de les xifres donades a les estadístiques.

Com lliurar documents al Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Per a més informació contacteu amb la vostra biblioteca de referència.
Emerging Sources Citation Index (ESCI)Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  - Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades multidisciplinar que recull aquelles publicacions sota avaluació per entrar a la col·lecció principal de recursos de Web of Science-WoS (Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index) i també revistes que tenen qualitat científica però és difícil que arribin a formar part de WoS perquè el seu àmbit d'estudi és molt reduït.
Essential Science indicators (ESI)

Essential Science IndicatorsAccés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Percentil
Highly cited papers; Hot Papers; Citation Rates; Field Rankings
Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  - Ressenyes  - Congressos
Més informació Guia d'ajuda -

Essential Science Indicators és una eina analítica que permet identificar les tendències en la publicació de resultats en base als documents més citats de la Web of Science Core Collection. Les línies de base proporcionen informació sobre els percentils, articles més citats i rànquings per àrees de recerca. Les dades abasten un període d’entre 2 i 10 anys.

Permet conèixer quins autors, organitzacions, països, revistes, i altre tipus de treballs (ressenyes i congressos) tenen més impacte dins la comunitat científica. Així mateix, ens aporta informació sobre les tendències i sectors capdavanters per al futur proper.

S'hi accedeix des de la plataforma Web of Science > Products.

 
Harzing’s Publish or Perish

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex G
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Software gratuït que recupera i analitza les cites rebudes en articles de revistes i llibres provinents d'una gran varietat de fonts. Després l'analitzar les dades, presenta una sèrie de mètriques com el nombre d'articles, les cites rebudes o l'índex h o índex g pels autors.
InCites

 

Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
CNCI (Category Normalised Citation Impact) 

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
CNEAI

InCites és una eina d'avaluació que permet comparar el rendiment de la producció científica d'institucions i/o organismes tant a nivell nacional com internacional. Utilitza les dades bibliogràfiques i cites provinents de les revistes indexades en la col·lecció principal del Web of Science: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index per comparar. InCites disposa d’un manual d’indicadors que ofereix una visió general de les fonts de dades per als serveis de Benchmarking & Analytics d’InCitesTM. Explica d'on provenen les dades i com es netegen, es classifiquen, s'indexen i es processen per proporcionar indicadors significatius del rendiment dels articles publicats. També ofereix explicacions detallades sobre cadascun dels indicadors, com es calculen, el seu valor i exemples d'ús adequat.
Informes IUNE

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Índex de coautoria

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

L'Observatorio IUNE presenta informes sobre l'activitat investigadora de les universitats del Sistema Universitari Espanyol (SUE) de forma anual des de 2015. A partir de l'anàlisi d'indicadors provinents de diferents fonts es recullen aspectes relatius als recursos econòmics de les universitats, el professorat, l'activitat científica, l'activitat científica en nombre d'articles i altres publicacions, el percentatge de col·laboració, la competitivitat, la innovació, la capacitat formativa i l'atracció de talent. 
Inspire (HEP)Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Congressos

Plataforma d’informació de física d’altes energies (HEP, High-Energy Physics). Anteriorment era coneguda com SPIRES. Inclou 8 bases de dades amb referències bibliogràfiques d'articles, llibres, conferències, institucions, investigadors, experiments, dades, etc. , proporcionant cites i altres mètriques.

Dirigida en col·laboració pel CERN, DESY, Fermilab, IHEP, IN2P3 i SLAC, vol ser un sistema d’informació central que ajudi a la comunitat acadèmica a compartir i trobar informació precisa sobre física d’altes energies oferint contingut curat i fiable, experiència en la disciplina i una estreta relació amb la seva comunitat d’usuaris. 
International Civil Engineering Abstracts
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Base de dades que recull articles de revistes sobre enginyeria civil i matèries relacionades.
Journal Citation Reports (JCR)Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Article Influence Score 
Decil (s'ha de calcular)
EigenFactor
Factor d'impacte
Factor d'impacte a 5 anys
Índex d'immediatesa
JCI (Journal Citation Indicator) 
Percentil
Quartil
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Plataforma que ofereix mètriques per valorar l'impacte de les revistes a partir de les cites rebudes pels seus articles recollides a la base de dades Web of Science, com per exemple, el Factor d'Impacte (IF) o Journal Impact Factor (JIF). Té cobertura des de 1997. 

Les mètriques del Journal Impact Factor estan disponibles per a totes les revistes actives de les següents bases de dades:

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Science Citation Index
  • Arts and Humanities Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index

A partir de 2021, el JCR incopora l'índex normalitzat Journal Citation Indicator que permet valorar l'impacte d'una revista en el seu context temàtic.
OvertonAccés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes  - Congressos  -  Patents
Més informació Guia d'ajuda -
Entitats:
AQU MERITS CNEAI

Overton és un índex de recerca que permet observar les mencions que ha rebut un document de recerca (article, llibre, patent, acta de congrés o ressenya) a la xarxa. Permet valorar l'impacte social i la seva viralitat a partir de la gestió de cites a nivell internacional. Overton recull polítiques públiques, publicacions de laboratoris d'idees (think tanks) i working papers, entre d'altres. Algunes de les dades que ofereix es poden consultar gratuïtament des de PlumX.
PlumX metricsAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Estadístiques d'ús
Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
AQU MERITS CNEAI

Eina que proporciona informació sobre l'impacte d'un document de recerca (article de revista, llibre, capítol de llibre, congressos, etc.) atenint-se a una sèrie d'indicadors que es recullen en 5 categories: 
1. Cites: cites tradicionals (provients d'Scopus, Pubmed...) i altres cites (provinents de patents, informes de polítiques públiques, etc.)
2. Ús: Clics, descàrregues, visualitzacions.
3. Captures: Bookmarks, lectures.
4. Mencions: ressenyes, entrades a blogs, referències a la viquipèdia o a mitjans de comunicació.
5. Xarxes socials: shares, likes. Rastreja Youtube, Facebook, Figshare, Amazon, Goodreads.

Cadascuna d'aquestes categories està representada per un color i es mostra gràficament amb una imatge de 5 branques. 

Aquestes mètriques es poden consultar a Scopus, i a altres webs com el Portal de la Recerca de la UAB.
PubMed

Pubmed


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Entitats:
CNEAI

Base de dades creada per la National Library of Medicine dels Estats Units d'Amèrica és un recurs gratuït que conté més de 37 milions de registres bibliogràfics provinents de revistes, llibres i ressenyes, especialitzats en ciències biomèdiques, de la vida i de la salut. Alguns registres contenen enllaços al text complet del repositori PubMed Central i dels llocs web dels editors. 
Science Citation Index Expanded (SCIE)Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Base de dades que cobreix íntegrament les principals revistes de 178 disciplines científiques (matemàtiques, física, química, biologia, medicina, ciències ambientals, astronomia, enginyeria, etc.) des del 1900. El Science Citation Index Expanded proporciona el nombre de citacions rebudes per cada article de revista així com també les cites que ha rebut un capítol de llibre o una ressenya de llibre dins les revistes que recopila.

Forma part de la col·lecció principal de la plataforma Web of Science (WoS).
Scimago Journal Rank (SJR)Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Decil (s'ha de calcular)
Índex H de Revista
Percentil (s'ha de calcular)
Quartil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS CNEAI

Portal que recull diferents indicadors científics per l'anàlisi de revistes de diferents àmbits temàtics i també indicadors per països. La seva informació s'extreu de la base de dades multidisciplinar Scopus d'Elsevier. 
ScistarterAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres
Més informació Guia d'ajuda -
Entitats:
AQU MERITS CNEAI

Portal que connecta i difon activitats de ciència ciutadana. Crea un espai compartit on investigadors i líders de projectes poden col·laborar amb persones interessades a treballar o conèixer els seus projectes de recerca. Disposa d’una amplia base de dades de projectes on podem cercar per diferents criteris i animar-nos a participar. Un cop registrats podem afegir un projecte, un esdeveniment o una eina. Tenen un programa d'afiliació, eines per educadors, mòduls de formació en ciència ciutadana, etc.
SciteAccés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Scite Index
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Més informació Guia d'ajuda -
Entitats:
AQU MERITS CNEAI

Scite és un motor de cerca acadèmic basat en intel·ligència artificial que permet avaluar de forma eficient la qualitat i la rellevància dels articles de revista a través de la verificació en el context de les cites rebudes. Cada cita rep una etiqueta que indica si aquella cita dona suport, qüestiona o és neutral respecte al treball que està citant.
Scopus

Scopus

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
Índex H d'Autor
Percentil
Quartil (s'ha de calcular)
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades multidisciplinar de referències bibliogràfiques, resums i cites de publicacions científiques produïda pel grup editorial Elsevier. També ofereix eines bibliomètriques basades en el recompte de cites que permeten mesurar el rendiment dels articles de revista, llibres i ressenyes que indexa, així com els perfils d'autors a través de diferents indicadors. 
 
Inclou un apartat anomenat Scopus Sources de consulta lliure i gratuïta que ofereix mètriques de les revistes incloses.SENSE
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
A, B o C
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Fundada el 1994, SENSE es una xarxa d'escoles d'investigació que es dedica a donar suport al desenvolupament i difusió de coneixements científics en el camp de les ciències ambientals i de la sostenibilitat. Està formada per destacats instituts de recerca ambiental i escoles de postgrau d'Holanda.

Des de 2006 fins a 2022 ha elaborat un rànquing d'editorials científiques, tant de revistes com de llibres, distingint-les en tres categories (A, B i C). Com que inicialment aquesta classificació va ser creada només per a ús intern, a partir de 2023 ja no es troba disponible.
Taules de cites mundials

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Mitjana mundial de citacions de publicacions per àrea de coneixement

Més informació Enfocat a:  -  Revistes

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) posa a disposició del personal investigador les taules de les mitjanes mundials de citacions que reben els articles de revista, revisions de l'art i actes de congressos de cada àrea de coneixement que elaboren Elsevier i Clarivate a partir de dades extretes de Scopus i InCites, respectivament. Actualització anual.
The LensAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Congressos  -  Patents
Més informació Guia d'ajuda - Vídeo tutorial

Entitats:
AQU MERITS CNEAI

Base de dades de patents i treballs acadèmics creada per Cambia, una ONG australiana. Pren i combina dades bibliomètriques procedents d’altres bases de dades com The European Patent Office,  PubMed o Crossref que permet cercar patents, articles de revista, llibres, congressos o autors donant sempre les cites acadèmiques i les mencions rebudes dins les patents que indexen.
Web of ScienceAccés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Indicadors diversos valorats per les entitats avaluadores AQU, ANECA i CNEAI
Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Plataforma formada per una col·lecció de bases de dades bibliogràfiques i de dades bibliomètriques d'àmbit multidisciplinar. La base de dades més important que inclou és Web of Science Core Collection (col·lecció principal), que conté Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index i Emerging Sources Citation Index (ESCI) i inclou tant la bibliografia citada com les citacions que ha rebut cada article, llibre, ressenya, congressos.

També dóna accés a Journal Citation Reports, que permet conèixer diversos indicadors bibliomètrics de les revistes incloses, com per exemple el factor d'impacte d'una publicació, calculat a partir de les cites que reben els seus articles.