Academic Journal Guide
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
4*, 4, 3, 2 o 1
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU CNEAI

Academic Journal Guide és un rànquing elaborat per l'Association of Business Schools de revistes especialitzades en gestió empresarial.

L’AJG es basa en la revisió per parells, els judicis editorials i d’experts a partir de l’avaluació de publicacions, i està basat en informació estadística relacionada amb les citacions.

La darrera versió de 2018 és de pagament. Està previst que la versió 2021 es publiqui l'estiu de 2023. Podeu consultar la versió anterior de 2015 al següent enllaç
Agricultural & Environmental Science DatabaseAccés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU

Base de dades sobre tots els aspectes de l'impacte de les persones i la tecnologia en el medi ambient i l'eficàcia de les polítiques i tecnologies correctives. A partir de 1994 també inclou temes relacionats amb l'energia. També conté les bases de dades AGRICOLA, TOXLINE, ESPM (Environmental Sciences and Pollution Management) i Environmental Impact Statements (EIS). Ofereix títols a text complet de tot el món, incloses revistes acadèmiques, informes tècnics, actes de congressos i publicacions governamentals.

Va absorbir el contingut d'Environmental Abstracts, repertori bibliogràfic que recollia resums de més de 650 revistes de medi ambient, majoritàriament d'Estats Units d'Amèrica, i elaborat pel Congressional Information Service (CIS), EUA. 
Avery Index to Architectural Periodicals
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres
Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Base de dades de la Avery Architectural and Fine Arts Library  de la Columbia University sobre arquitectura i disseny. Conté revistes acadèmiques així com també revistes d'associacions professionals, entre d'altres.
Co-author index

 Co-author Index

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Índex de coautoria

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

Co-Author index és una eina que preten mesurar l'ìndex de coautoria als articles publicats per autors espanyols en revistes nacionals i internacionals.
DimensionsAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Dimesions és una plataforma de descobriment d'investigació de l'empresa Digltal Science que proporciona informació de cites i altmétriques dels documents i la possibilitat d'accés al text complet del mateix i de les publicacions citades La majoria dels seus serveis i productes son gratuïts però també inclou altres de pagament.
Emerging Sources Citation Index (ESCI)

ESCI

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  - Ressenyes
Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Base de dades que recull aquelles publicacions sota avaluació per entrar als recursos de Web of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & Humanities Citation Index). Actualment consta més de 7600 títols.
Harzing’s Publish or Perish

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex G
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Software gratuït que recupera número de cites, índex h i index g  de diferents bases de dades com ara Google Scholar o Crossref. En el cas de les bases de dades Scopus i Web of Science és necessari subscripció externa.
InCites

 

Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
CNCI (Category Normalised Citation Impact) 

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
CNEAI

InCites és la suite bibliomètrica de Clarivate Analytics. Utilitza les dades bibliogràfiques i de cites dels índex de la col·lecció principal de Web of Science: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. InCites disposa d’un Manual d’Indicadors que ofereix una visió general de les fonts de dades per als serveis de Benchmarking & Analytics dInCitesTM. Explica d'on provenen les dades i com es netegen, es classifiquen, s'indexen i es processen per proporcionar indicadors significatius del rendiment de la investigació. També ofereix explicacions detallades sobre cadascun dels indicadors, com es calculen, el seu valor i exemples d'ús adequat
Informes IUNE

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Índex de coautoria

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

L'Observatorio IUNE ofereix informes de coautoría en funció de la disciplina, basats en dades provinents de  la base de dades la Web of Science i en funció de l'any.
Aquests informes ens permeten conèixer les pràctiques de coautoria dels investigadors en funció de la universitat i la disciplina a la que pertanyen.


Inspire (HEP)

InspireAccés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Congressos

Base de dades de referència en Física d'altes energies. Inclou el nombre de citacions per article.
International Civil Engineering Abstracts
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU

Base de dades que recull articles de revistes sobre enginyeria civil i matèries relacionades.
Journal Citation Reports (JCR)

JCR

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Article Influence Score 
Decil (s'ha de calcular)
EigenFactor
Factor d'impacte
Factor d'impacte a 5 anys
Índex d'immediatesa
JCI (Journal Citation Indicator) 
Percentil
Quartil
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes
Més informació Vídeo tutorial

Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Journal Citation Reports és una plataforma gestionada per l'empresa Clarivate Analytics. A partir de les cites recollides a la Web of Science, ofereix mètriques per valorar l'impacte de les revistes, com ara el Factor d'Impacte (FI). Té cobertura des de 1997.

Fins el 2020, JCR només recollia les revistes de les bases de dades Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index (SCI), a partir d'aquesta data s'incorporen també les revistes de Arts and Humanities Citation Index (AHCI i Emerging Sources Citation Index (ESCI), que tenen un nou índex, Indicador de cites de revistes (Journal Citation Index) però no se'ls calcula el Factor d'Impacte. 
PubMed

Pubmed


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Mencionat per:
CNEAI

Base de dades d'àmbit biomèdic, proporciona més de 20 milions de referències sobre medicina, infermeria, odontologia, veterinària, etc... Creada per la National Library of Medicine dels EUA.
Science Citation Index Expanded (SCIE)

Science Citation Index


Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Mencionat per:
AQU

Base de dades que dóna accés al contingut de més de 9.000 publicacions de més de 150 disciplines científiques. Buida revistes des de 1900, amb resums des de 1991 i l'actualització és setmanal. Detalla el nombre de cites per article, també indica les cites que ha rebut un capítol de llibre que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.

També és anomenada SCI o SCI-E.
Scimago Journal Rank (SJR)

SJR


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Decil (s'ha de calcular)
Índex H de Revista
Percentil (s'ha de calcular)
Quartil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Col·leccions
Mencionat per:
AQU CNEAI

Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).
Scopus

Scopus

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
Índex H d'Autor
Percentil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial

Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Scopus és una base de dades multidisciplinar de referències bibliogràfiques, resums i cites de publicacions científiques i produïda pel grup editorial Elsevier. 
 
Scopus proporciona també eines bibliomètriques basades en el recompte de cites que permeten mesurar el rendiment de publicacions i autors. Els perfils d’autors inclosos a la base de dades informa del seu l’index H  
 
L'aparat Scopus Sources ofereix mètriques de les revistes incloses. Alguns d’aquests indicadors són CiteScore, la posició/quartil al rang de la seva categoria, el SNIP i el SRJ  
 
La consulta de Scopus Sources és gratuïta i no necessita de subscripció. SENSE
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
A, B o C
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres
Mencionat per:
AQU

SENSE Research School  for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment està format per un conjunt d'instituts de recerca ambiental de més de deu universitats holandeses i organitzacions de recerca.

Aquesta entitat elabora un rànquing d'editors, tant de revistes com de llibres, i els distingeix entre tres categories: A, B i C.
Taules de cites mundials

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Mitjana mundial de citacions de publicacions per àrea de coneixement

Més informació Enfocat a:  -  Revistes

La FECYT posa a disposició del personal investigador les taules de les mitjanes mundials de citacions de les publicacions per a cada àrea de coneixement que elaboren Elsevier i Clarivate a partir de dades extretes de Scopus i InCites respectivament. Actualització anual.
Web of Science

 WOS

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Recull indicadors de qualitat diversos dels recursos que valoren les entitats acreditadores AQU, ANECA i CNEAI
Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes  - Congressos
Mencionat per:
AQU CNEAI

Plataforma de l'empresa Clarivate formada per una col·lecció de bases de dades bibliogràfiques i de dades bibliomètriques d'àmbit multidisciplinar. La base de dades més important que inclou és Web of Science Core Collection (col·lecció principal), que conté Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index i Emerging Sources Citation Index (ESCI) i inclou tant la bibliografia citada com les citacions que ha rebut cada article.
També dóna accés a Journal Citation Reports, que permet conèixer el factor d'impacte d'una publicació mitjançant les cites que reben els seus articles, i a d'altres bases de dades d'interès.