Bibliografia

La bibliografia continguda en el llibre de Francesc Mancilla i Muntada constitueix el millor punt de partida per ampliar la informació del llibre.

 

Cerques per matèria a la UAB i al CCUC

 

A més de la bibliografia del llibre, les cerques per matèria o per paraules clau en el catàleg de la UAB poden ser també un bon punt de partida a l’hora de buscar informació sobre els temes tractats pel llibre.

Els 4 temes centrals del llibre de Francesc Mancilla són el dret a una bona administració, la bona administració, el bon govern i la governança. Els podeu buscar com a paraules clau (i també pels seus equivalents en anglès: right to good administration, good administration, good government, governance).

Les matèries que es fan servir al catàleg per descriure aquests conceptes són:

Dret comunitari
Dret administratiu
Administració pública
Funció pública

 

Com que són matèries massa genèriques, us suggerim de fer servir, en aquest cas, la cerca per paraules clau.

Hi ha altres conceptes que, tot i ser tractats per Mancilla amb menys extensió que els quatre conceptes abans esmentats, també es tracten en el llibre i que poden ser del vostre interés.Vegem-los un per un.

La Qualitat normativa la podeu buscar com a paraula clau, o en la matèria:

Administració pública - Control de qualitat

El concepte de Transparència (transparency) el trobareu en les següents matèries:
Transparència política
Informació pública oficial


El Dret d’accés a la informació pública (right to acces to the public information) el podeu buscar en les següents matèries:

Documents públics - Control d'accés
Informació pública oficial - Control d'accés

El “Silenci administratiu” (Silence) el trobareu directament amb la cerca per aquestes paraules clau o bé en les matèries:

Silenci (Dret)
Procediment administratiu

 

Els conceptes d’ètica pública o ètica administrativa (ethics) els trobareu directament amb la cerca per aquestes paraules clau o bé en les matèries:
Funcionaris - Ètica professional
Corrupció administrativa
Administració pública - Aspectes ètics i morals
Funció pública - Ètica

 

Els documents sobre la corrupció administrativa (corruption) els trobareu sota les següents matèries:

Corrupció administrativa
Delictes contra l'administració pública

La participació ciutadana (citizen participation) la trobareu amb la cerca per aquestes dues paraules o bé la trobareu en les següents matèries:

Administració local - Participació ciutadana
Administració pública - Participació ciutadana
O també com a subdivisió de qualsevol materia que se l’hi escaigui: - Participació ciutadana.

 

Els documents que tracten dels drets fonamentals (fundamental rights) els podeu buscar directament per aquesta paraula clau, o bé per la matèria:

Drets humans

 

Trobareu els documents sobre el Defensor del Poble (Ombudsman) per aquesta paraula clau o bé per la matèria:

Síndic de Greuges

 

La Potestat reglamentària podeu trobar-la per paraula clau o bé per la matèria:

Administració pública - Potestats

 

Al catàleg de REBIUN, de la Red de bibliotecas universitarias españolas, podeu fer servir les matèries que hem esmentat més amunt, i també la seva traducció al castellà (derecho a una buena administración, buen gobierno, gobernanza, …).


Revistes electròniques

 

Al trobador, trobareu articles de revistes digitals relacionats amb el tema. Podeu fer servir les paraules clau en català suggerides més amunt, com també les seves equivalències en castellà i anglès per trobar articles en aquestes dues llengües.Principi

Bases de dades

 

En les següents bases de dades especialitzades en dret també trobareu força informació sobre els temes esmentats més amunt.

En el cas de les bases de dades anglòfones, feu servir les equivalències en anglès dels termes esmentats anteriorment.

 

. Aranzadi Bibliotecas. Legislació, codis legislatius i projectes de llei; jurisprudència,...

. VLex Global. Legislació, codis i convenis col·lectius; jurisprudència,...

. La Ley digital. Legislació completa, codis i convenis col·lectius; jurisprudència,… Conté La Ley Doctrina, amb el text complet de revistes i llibres de l'editorial La Ley.

. Consultor jurídico. Legislació i convenis col·lectius; jurisprudència, circulars i altres documents de la Fiscalia; doctrina; contractes i formularis; dossiers temàtics.

. Westlaw international. Bases de dades, revistes, diaris, notícies, tractats, materials pràctics jurídics, informació empresarial i financera (directoris...), etc.

. LegalTrac. Citacions d’articles de més de 1400 títols de revistes jurídiques, especialment de països de tradició anglosaxona; alguns són a text complet.

Les següents bases de dades són de carácter multidisciplinari, i hi trobareu un enfocament més ampli que l’estrictament jurídic.

. Web of Science. Portal del Institute for Scientific Information amb Journal citation reports, Social sciences citation index, Current contents, etc.

. Scopus. Amb referències bibliogràfiques i índexs de més de 15.000 revistes, actes de conferències i web científiques.

. CSIC. Referències bibliogràfiques de ciències socials.
. Trobador+. Portal d’accés a tots els recursos electrònics de la UAB (localitza i cerca simultàniament a bases de dades, revistes i llibres, etc.). www.uab.cat/biblioteques/trobador

. Mendeley Premium, gestor de referències bibliogràfiques i xarxa social acadèmica.
. DDD – Dipòsit Digital de Documents de la UAB. ddd.uab.cat (les matèries són en català).

. Recercat. Dipòsit de documents digitals de recerca d’universitats i centres d’investigació de Catalunya (les matèries són en català).

Febrer 2015 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials