Jesús Moncada

Sobre el fonsContingut del fons

El Fons Jesús Moncada està format per part de la documentació personal i professional de l'escriptor. Consta bàsicament d'esborranys d'obres literàries, fotografies, dibuixos, correspondència, documentació professional i personal, etc.

Citeu com: Fons Jesús Moncada (Universitat Autònoma de Barcelona)


Cerca de documents
Podeu cercar dins la base de dades:
1. A través del quadre de classificació
2. A través del menú lateral esquerre (on apareixen els temes principals del quadre de classificació)
3. Consultant els diversos índexs que es proporcionen:
Índex de noms: a la llista de noms hi trobareu tant persones com institucions que apareixen citades en els documents o que són autors dels mateixos.
Índex de matèries: llistat de paraules clau controlades que defineixen el contingut del document. Apareixen també títols de revistes, de llibres, ...
4. Per cronologia
5. A través de la cerca buscareu a qualsevol camp de la fitxa bibliogràfica dels documents.


Drets
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l'usuari.