Arbones Fons personal Enric Lluch

Cerca

     
Paraula Clau:    
     

Tornar Tornar
Has buscat > Nom: Universitat de Barcelona
171 documents
Ordenar per :   Títol   |   Autor  |  Data data ascendent  data descendent  
  Visualitzant 1 a 10
pàgina següent página final
 

 
  Títol
 
Departament de Geografia 1991-1993. Recerca  
  Lloc i data ?-?-1896 - 1992
  Descripció física 16 documents
  Nota Conjunt de documents relacionats amb la Recerca del Departament i amb els becaris predoctorals (Llu_3274 a Llu_3289) del període en el que Enric Lluch fou director del Departament. De Llu_3274 a Llu_3277 son comunicacions del rectorat sobre reunions, concessions d'ajut i informació diversa sobre recerca; Llu_3278, 3279 i 3280 són comunicacions internes del departament, Llu_3281 és una copia del model normalitzat de sol·licitud per a la convocatòria d'infraestructura de recerca de la Direcció General d'Universitats i Llu_3282 és la Memòria de Recerca del Departament corresponent a l'any 1991. De Llu_3283 a Llu_3288 son documents diversos sobre becaris predoctorals: convocatòries i priorització de criteris. Llu_3289 és el Projecte de Servei d'Informàtica del Departament de Geografia, aquest document porta data de 6 de maig de 1896
  Nota El document Llu_2759 és la Memòria de Recerca de 1989
  Idioma català
  Noms Lluch, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
  Descriptors Geografia - Investigació  
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_3274
 
 
  Títol
 
Carta de ? a Enric Lluch  
  Autor ¿,
  Lloc i data ?-?-19--?
  Descripció física 1 p. mida quartilla, mecanografiada
  Nota L'autor de la carta envia a Enric Lluch fotocòpia d'un article (vegeu documents Llu_0562)
  Nota La carta porta la capçalera de la Biblioteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona. La firma és il·legible
  Noms Lluch, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca General
  Quadre de classificació 4.1 Rebuda
  Topogràfic Llu_0563
 
 
  Títol
 
Nous estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona  
  Autor Universitat Autònoma de Barcelona. Claustre
  Lloc i data ?-?-1933 - 1975
  Descripció física 17 carpetes amb 114 documents
  Nota Conjunt de carpetes que apleguen diversos documents dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovats l'any 1979, Enric Lluch va ser un dels membres de la Comissió de redacció dels nous estatuts de la UAB. El conjunt de documents va de Llu_1585 a Llu_1699. Les primeres 9 carpetes contenen documents preparatoris i tinguts en compte en la redacció dels nous estatuts. En cada una de les carpetes s'indica el contingut temàtic dels documents que conté i en algunes s'especifiquen els documents inclosos. Llu_1585 és el decret d'autonomia de la Universitat de Barcelona de 1933 i Llu_1586 és el decret de creació del Comitè de l'Escola Unificada de Catalunya (CENU) del 27 de juliol de 1936. De Llu_1587 a Llu_1595 són programes de doctorat i de tercer cicle de diverses universitats. Llu_1596, Llu_1597 i Llu_1598 són tres documents amb diagnosi sobre la situació universitària, la recerca i propostes per a una nova universitat. De Llu_1599 a Llu_1604 són documents amb suggerències i comentaris a l'esborrany dels nous estatuts fets pels Col·legis universitaris de Girona i Lleida i per l'Escola Universitària de Ciències Empresarials de Sabadell. De Llu_1605 a Llu_1613 són documents sobre la formació de mestres, plans d'estudi i encaix de les Escoles de Mestres en les universitats. Llu_1605, 1606 i 1607 anaven grapats, anotacions en aquests documents indiquen que aquests van ser elaborats a l'Escola d'Estiu de 1975. De Llu_1614 a Llu_1624 són índex de llibres i anuaris sobre organització universitària de diverses universitats. Llu_1625 Llu_1626 i Llu_1627 són tres documents sobre els estatuts de la universitat de l'any 1971. Els documents Llu_1628 i Llu_1629 són respectivament: la proposta d'ampliació de l'ordre del dia del Claustre de la del 15 de març de 1975 per tal d'incloure el nomenament d'una Comissió per a la redacció dels nous Estatuts, i el document amb els Principis Bàsics d'aquests nous estatuts. De Llu_1630 a Llu_1664 són un conjunt de documents relacionats amb la marxa dels treballs de la comissió i porta aquest títol, són anotacions manuscrites, convocatòries de reunions, actes de les reunions, i tres còpies del BOE. Les 5 carpetes següents corresponen a les 5 ponències del treball de la comissió i contenen documents, anotacions, correspondència, convocatòries de reunions i esborranys. Porten els títols següents amb indicació del nom dels ponents: Ponència 1: Estructura UAB: descripció i règim general (Grifoll - Laporte) (Llu_1666). Ponència 2: Òrgans de govern i de representació: enumeració, composició, competències i designació (I. Molas) (Ll_1667). Ponència 3: Docència, investigació i serveis (E. Lluch) (Llu_1668 a Llu_1678). Ponència 4: Comunitat universitària. professors, alumnes, personal no docent (A. Serra Ramoneda) (Llu_1679 a Llu_1685). Ponència 5: Règim econòmic de la UAB (A. Nieto) (Llu_1686 i Llu_1687). Les dues carpetes següents porten per títol: Projecte 30 juliol 1975 que conté l'esborrany dels Estatus de la Universitat (Llu_1688), i Bases de discussió per a la reunió dels Estatus de la UAB 23 abril 1986 (Llu_1689 a Llu_1692). L'última carpeta porta per títol: Estatus UAB octubre'76 (Llu_1693 a Llu_1699)
  Nota Alguns documents estan en castellà
  Idioma català
  Noms Lluch, Enric ; Molas, Isidre ; Laporte, Josep; Nieto, Alejandro ; Grifoll, Josep; Serra Ramoneda, Antoni
  Descriptors Universitats - Administració  
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_1585
 
 
  Títol
 
Tesina. Mapes. Temàtica  
  Autor Lluch, Enric
  Lloc i data ?-?-195-?
  Descripció física 36 p. de diversa grandària (foli, quartilla). Hi ha 5 esquemes de mapes inclosos en algunes pàgines. Manuscrit
  Nota Esquemes, esborranys, i resums preparatoris per la tesina: El Principado de Cataluña en el último tercio del siglo XVIII. Estudio de Geografía Económica (document Llu_0071), presentada a la Universitat de Barcelona l'any 1956
  Nota Tot el material està aplegat en una faixa amb el títol: Tesina. Mapes. Temàtica
  Idioma català
  Noms Universitat de Barcelona
  Descriptors Catalunya - Comerç - Història ; Transports i comunicacions - Catalunya - Història 
  Quadre de classificació 9.3 Obra no publicada
  Topogràfic Llu_0303
 
 
  Títol
 
Apunts diversos  
  Autor Lluch, Enric
  Lloc i data ?-?-195-?
  Descripció física 162 p. de diverses grandàries: foli, quartilles i mitges quartilles. Manuscrit
  Nota Apunts possiblement de diverses assignatures dels estudis de la Llicenciatura de Lletres de la Universitat de Barcelona, aplegats la majoria d'ells en feixos. Destaquen pel volum de paper els apunts de Gramàtica històrica, Literatura, i Fonètica i Lingüística. La majoria dels apunts estan escrits en castellà tret dels aplegats en el feix que porta per títol: Fonètica i Lingüística. Professor Aramon i Serra. Aquest feix pot correspondre a una assignatura dels Estudis Universitaris Catalans
  Idioma castellà
  Noms Estudis Universitaris Catalans ; Universitat de Barcelona ; Aramon i Serra, Ramon
  Descriptors Gramàtica ; Fonètica; Literatura; Lingüística 
  Quadre de classificació 2.3 Estudis Universitaris Catalans
  Topogràfic Llu_0294
 
 
  Títol
 
Carta de Jordi Nadal a Enric Lluch  
  Autor Nadal, Jordi
  Lloc i data Barcelona, 22-2-1960
  Descripció física 1 p. manuscrita
  Nota Jordi Nadal suggereix a Enric Lluch la publicació a Serra d'Or de la contribució de Vicens Vives al Col·loqui Internacional d'Estocolm de l'any 1961 (vegeu document Llu_167). Aquesta contribució tenia per títol: La incidència de la depressió del 1929 sobre les condicions i els moviments obrers: el cas espanyol. Hi van col·laborar Jordi Nadal i Casimir Martí. El Col·loqui l'havia organitzat la Comissió Internacional d'Història dels Moviments i Estructures Socials.
  Nota L'article, traduït per Enric Lluch, es va publicar a Serra d'Or (núm. 2, febrer 1961, p. 28-30) amb el títol: El moviment obrer a Espanya de 1929 a 1936 en relació amb la crisi econòmica. La carta porta la capçalera de la Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències Polítiques Econòmiques i Socials.
  Idioma català
  Noms Lluch, Enric ; Vicens Vives, Jaume ; Martí i Martí, Casimir; Conférence internationale d'histoire économique (1a : 1960 : Estocolm) ; Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques Econòmiques i Socials
  Descriptors Serra d'Or ; Moviments socials - Catalunya; Història econòmica - Congressos;  
  Quadre de classificació 4.1 Rebuda
  Topogràfic Llu_0176
 
 
  Títol
 
Carta de Jordi Rubió i Lois a Enric Lluch  
  Autor Rubió i Lois, Jordi
  Lloc i data Barcelona, 19-9-1960
  Descripció física 1 p. mecanoscrita signada amb anotacions manuscrites
  Nota Jordi Rubió comenta a Enric Lluch alguns aspectes de la seva col·laboració al dossier homenatge a Jaume Vicens Vives de Serra d'Or que es va publicar el mes de novembre de 1960
  Nota Tot i que a la signatura hi consta únicament Jordi Rubió, es tracta de Jordi Rubió i Lois. La carta porta la capçalera del Centro de Estudios Históricos Españoles. Universidad de Barcelona
  Idioma català
  Noms Lluch, Enric ; Vicens Vives, Jaume ; Universitat de Barcelona; Centro de Estudios Históricos Internacionales
  Descriptors Serra d'Or  
  Quadre de classificació 4.1 Rebuda
  Topogràfic Llu_0182
 
 
  Títol
 
Documentació administrativa d'Enric Lluch com a professor de la Universitat de Barcelona   
  Lloc i data ?-?-1962 - 1971
  Descripció física 59 documents
  Nota Conjunt de documents (de Llu_3703 a Llu_3762) administratius relacionats amb els diversos contractes que Enric Lluch va tenir a la Universitat de Barcelona. De Llu_3703 a Llu_3710 són documents relacionats amb el contracte d'Enric Lluch com adjunt interí de la càtedra de Geografia; de Llu_3711 a Llu_3728 són documents relacionats amb l'adjuntia per oposició de la càtedra de Geografia que Enric Lluch va obtenir (de Llu_3720 a Llu_3724 anaven grapats); de Llu_3729 a Llu_3762 són documents relacionats amb la remuneració econòmica: són notificacions de la Universitat, anotacions manuscrites sobre qüestions salarials i resguards bancaris; de Llu_3763 a Llu_3770 són documents relacionats amb el seu trasllat a la Universitat Autònoma de Barcelona
  Nota Hi ha documents manuscrits d'Enric Lluch i d'altres no identificats, en alguns documents mecanografiats hi ha anotacions manuscrites d'Enric Lluch
  Idioma castellà
  Noms Lluch, Enric ; Universitat de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona
  Descriptors Professors universitaris - Contractació ; Universitats - Administració 
  Quadre de classificació 3.1 Universitat de Barcelona
  Topogràfic Llu_3703
 
 
  Títol
 
Expedient universitari i altres relacionats amb la Caputxinada   
  Lloc i data ?-?-1964 - 1971
  Descripció física 48 documents
  Nota Conjunt de documents (de Llu_3620 a Llu_3667) relacionats amb la Caputxinada, i amb l'expedient i les sancions que van rebre alguns professors de la Universitat de Barcelona per recolzar les reivindicacions estudiantils. Enric Lluch va ser un dels professors sancionats. Alguns d'aquests documents fan referència també als esdeveniments de finals de l'any 1965 (Llu_3609). Llu_3620 és un document que porta per títol: Sanciones confirmadas por el supremo a los encerrados en los capuchinos; Llu_3621 és l'escrit de professors de la Universitat de Barcelona, no queda clar a qui estava adreçat si al rector de la universitat o al jutge del Juzgado Especial que va anomenar la Universitat de Barcelona per obrir un expedient sancionador a diversos professors. En aquest escrit es fa un breu resum de la situació i dels conflictes a la universitat i es demana que el mateix escrit formi part de l'expedient; de Llu_3622 a Llu_3631 són documents de l'expedient obert a Enric Lluch; de Llu_3632 a Llu_3636 és correspondència entre Enric Lluch i el procurador Pedro Antonio Pardillo Larena; de Llu_3637 a Llu_3645 son notificacions de la Universitat i de la Facultat a Enric Lluch relacionades amb el seu expedient i diversos sobres buits; Llu_3646 és un resguard d'un certificat; Llu_3647, 3648 i 3649 són tres testimonis d'agraïment i reconeixement a Enric Lluch sobre la seva posició sobre el conflicte universitari i dos d'ells fan referència a la tramesa de diners per al pagament de la multa; Llu_3650 és una carta del degà de la Facultat de Filosofia i Lletres convocant una reunió de numeraris en la que hi ha una anotació manuscrita d'Enric Lluch sobre el sentit d'una votació relacionada amb el conflicte dels estudiants; Llu_3651 i Llu_3652 són dues cartes de la Conférence d'Europe Occidentale pour l'Espagne. Comité Français pour l'Espagne en les que es dóna noticia d'una propera Conferència sobre els Drets Humans a Espanya; Llu_3653, 3654 i 3655 són anotacions manuscrites d'Enric Lluch; Lluch_3656 és un quadern en el que hi ha anotacions d'Enric Lluch sobre el seu expedient (Llu_3657 és una anotació manuscrita que hi ha en aquest quadern); de Llu_3658 a Llu_3675 son retalls de diari
  Nota Sobre els primers conflictes a la Universitat de Barcelona a la dècada dels anys 60 vegeu Llu_3609
  Idioma castellà
  Noms Lluch, Enric ; Universitat de Barcelona
  Descriptors Antifranquisme ; Caputxinada, Barcelona, Catalunya, 1966; Professors universitaris - Activitat política 
  Quadre de classificació 5.2 Universitat de Barcelona
  Documents relacionats Llu_3587 i amb Llu_3608 i amb Llu_3617
  Topogràfic Llu_3620
 
 
  Títol
 
Catalunya dins l'Espanya moderna. Una obra de Pierre Vilar Volum I El medi natural  
  Autor Lluch, Enric
  Lloc i data ?-3-1965
  Descripció física 2 p. fotocopiades
  Nota Article sobre el primer volum de l'obra de Pierre Vilar: Catalunya dins l'Espanya moderna publicat a Serra d'Or, març 1965 (3), p. 16-17
  Nota Document inclòs en un sobre que aplega materials de la lliçó sobre Pierre Vilar del seminari: Cent anys d'estudis territorials a Catalunya (1890-1990). El seminari, organitzat per Enric Lluch, formava part del curs de doctorat de Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs 1997-1998. Document inclòs en el llibre d'Abel Albet i Mas Enric Lluch: l'obra escrita, publicat per la Societat Catalana de Geografia l'any 2007 p. 71-74
  Idioma català
  Noms Vilar, Pierre ; Societat Catalana de Geografia ; Albet i Mas, Abel; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
  Descriptors Serra d'Or ; Catalunya - Geografia; Enric Lluch i Martín : l'obra escrita; Catalunya dins l'Espanya moderna 
  Quadre de classificació 9.2 Obra publicada
  Topogràfic Llu_0281
 

pàgina següent pàgina final