CitEc: Citations in Economics

Citec
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Factor d'impacte
Factor d'impacte a 5 anys
Índex d'immediatesa
Índex H d'Autor
Índex H de Revista
Índex H5 de Revista
Quartil

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

Proporciona anàlisi de cites per a documents distribuïts a la biblioteca digital RePEc (Research Papers in Economics). De cada document disponible en format electrònic, extreu i analitza automàticament la seva llista de referències. D'aquesta manera es poden saber quins documents s'han citat, quantes vegades ho han fet i qui els ha citat.

També calcula diferents indicadors d'impacte de publicacions (revistes i working papers) incloses a RePEc series.
Per ser inclosa en aquest rànquing la sèrie ha de tenir un factor d'impacte superior a 0, més de 5 cites, més de 19 documents publicats en l'any de referència i un percentatge d'autocitació de 50 o menys.

Citations in Economics utilitza algoritmes CiteSeer i ParsCit en el procés d'identificació i anàlisi de referències.Dialnet Métricas. Índice Dialnet de Revistas

 
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Factor d'impacte a 5 anys
Percentil
Quartil

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
CNEAI

Dialnet Métricas és el resultat d'un projecte de col·laboració entre biblioteques que té com objectiu incloure les referències bibliogràfiques dels articles de revistes que es troben a Dialnet. D'aquesta manera s'aconsegueix obtenir les cites a documents i autors. Només es processen revistes de Ciències Socials i Humanitats.


IDR Índice Dialnet de Revistas és un instrument que permet saber quin és l'impacte científic d'una revista, la seva evolució i posició respecte la resta de les revistes de l'especialitat. Pel seu càlcul té en compte una finestra de citació de 5 anys, però no és té en compte tot el contingut de Dialnet, només una selecció de revistes que es carreguen de manera preferencial (anomenades revistes font). El projecte està en fase Beta.

La diferència fonamental entre els dos apartats de Dialnet Métricas recau en que IDR Índice Dialnet de Revistas només té en compte les cites emeses per un conjunt de revistes d'excel·lència (revistes font) a uns anys, mentre que a Indicadores Dialnet es parteix del contingut complet de la base de dades Dialnet.


FECYT Ránking revistas científicas con sello de calidad


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Quartil

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

També conegut com Ranking de Visibilidad e Impacto de Revistas de Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT o com Clasificación de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT. Ordena les revistes científiques en aquestes àrees temàtiques segons la seva qualita. 

Aquesta iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) pretén fomentar la bona praxis en l'edició de revistes científiques, així com millorar la seva qualitat i afavorir la visibilitat i el posicionament de la producció científica i de la innovació espanyola a nivell internacional.  

És complementari del Sello de calidad FECYT.

 

 FECYT Sello de calidad


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Quartil

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS

Llista de revistes científiques espanyoles que han obtingut el segell de qualitat de la FECYT, que les acredita durant tres anys com a excel·lents. Ofereix informació de cada revista: número de la convocatòria concedida, data de validesa del segell, categoria temàtica, puntuació, posició i quartil...

Aquesta iniciativa, que començà el 2007, pretén fomentar la bona praxis en l'edició de revistes científiques, així com millorar la seva qualitat i afavorir la visibilitat i el posicionament de la producció científica i de la innovació espanyola a nivell internacional. 

Es complementa amb el Ránking revistas científicas con sello de calidad FECYT amb la classificació temàtica d'aquestes revistes.

 

 Journal Citation Reports (JCR)


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Article Influence Score
Decil (s'ha de calcular)
EigenFactor
Factor d'impacte
Factor d'impacte a 5 anys
Índex d'immediatesa
JCI (Journal Citation Indicator)
Percentil
Quartil
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Plataforma que ofereix mètriques per valorar l'impacte de les revistes a partir de les cites rebudes pels seus articles recollides a la base de dades Web of Science, com per exemple el Factor d'Impacte (FI o JIF)). Té cobertura des de 1997. 

Fins el 2020 JCR només recollia les revistes de les bases de dades Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index (SCI); a partir d'aquesta data s'incorporen també les revistes d'Arts and Humanities Citation Index (AHCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI) amb un nou índex, l'Indicador de Cites de Revistes (JCI o Journal Citation Index), però no se'ls calcula el Factor d'Impacte.Scimago Journal Rank (SJR)


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Decil (s'ha de calcular)
Índex H de Revista
Percentil (s'ha de calcular)
Quartil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS CNEAI

Portal que recull diferents indicadors científics per revistes de diferents àmbits temàtics i també indicadors per països. La seva informació s'extreu de la base de dades multidisciplinar Scopus d'Elsevier.Scopus

Scopus
Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
Índex H d'Autor
Percentil
Quartil (s'ha de calcular)
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades multidisciplinar de referències bibliogràfiques, resums i cites de publicacions científiques (revistes i llibres) produïda pel grup editorial Elsevier. També ofereix eines bibliomètriques basades en el recompte de cites que permeten mesurar el rendiment de publicacions i autors a través de diferents indicadors. 
 
Inclou un apartat anomenat Scopus Sources de consulta lliure i gratuïta que ofereix mètriques de les revistes incloses.