Arts and Humanities Citation Index (AHCI)


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres  -  Congressos
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades que cobreix diferents camps dins de les humanitats (art, literatura, arquitectura, teatre, filosofia, música, etc.) des de 1975 fins a l'actualitat. Indica el nombre de citacions rebudes per cada article de revista, capítol de llibre i altres tipus de material com ressenyes i congressos.

Forma part de la col·lecció principal de la plataforma Web of Science (WoS).CitEc: Citations in Economics


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Factor d'impacte
Factor d'impacte a 5 anys
Índex d'immediatesa
Índex H d'Autor
Índex H de Revista
Índex H5 de Revista
Quartil

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

Proporciona anàlisi de cites per a documents distribuïts a la biblioteca digital RePEc (Research Papers in Economics). De cada document disponible en format electrònic, extreu i analitza automàticament la seva llista de referències. D'aquesta manera es poden saber quins documents s'han citat, quantes vegades ho han fet i qui els ha citat.

També calcula diferents indicadors d'impacte de publicacions (revistes i working papers) incloses a RePEc series.
Per ser inclosa en aquest rànquing la sèrie ha de tenir un factor d'impacte superior a 0, més de 5 cites, més de 19 documents publicats en l'any de referència i un percentatge d'autocitació de 50 o menys.

Citations in Economics utilitza algoritmes CiteSeer i ParsCit en el procés d'identificació i anàlisi de referències.CiteSeerX


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres  -  Congressos

Eina de cerca de codi obert que recull literatura científica (articles, llibres, congressos) principalment dins les àrees de les ciències de la computació i de la informació. També permet consultar les cites que reben els articles, llibres, capítols i congressos.Dialnet Métricas. Indicadores Dialnet


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Índex H5 d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial


Dialnet Métricas és el resultat d'un projecte de col·laboració entre biblioteques que té com objectiu incloure les referències bibliogràfiques dels documents que es troben a Dialnet. D'aquesta manera s'aconsegueix obtenir les cites a documents i autors.

Indicadores Dialnet parteix del recompte de cites que reben les publicacions: articles, llibres, ressenyes; s'ha traslladat aquesta informació a revistes i autors, i des d'aquests a les diferents institucions i àrees de coneixement.

Per als seus càlculs té en compte tot el contingut de la base de dades Dialnet, per tant també es trobaran indicadors de llibres, capítols de llibres i tesis.

La diferència fonamental entre els dos apartats de Dialnet Métricas recau en que IDR Índice Dialnet de Revistas només té en compte les cites emeses per un conjunt de revistes d'excel·lència (revistes font) a uns anys, mentre que a Indicadores Dialnet es parteix del contingut complet de la base de dades Dialnet.Dimensions


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Field Citation Ratio (FCR)
Relative Citation Ratio (RCR)

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Dimensions és una plataforma de descobriment d'investigació de l'empresa Digital Science que proporciona informació de cites i altmétriques d'articles i llibres, amb la possibilitat d'accés al text complet tant del mateix document com de les publicacions citades. La majoria dels seus serveis i productes son gratuïts però també inclou altres de pagament.Emerging Sources Citation Index (ESCI)


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades multidisciplinar que recull aquelles publicacions sota avaluació per entrar a la col·lecció principal de recursos de Web of Science-WoS (Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index) i també revistes que tenen qualitat científica però és difícil que arribin a formar part de WoS perquè el seu àmbit d'estudi és molt reduït.Essential Science indicators (ESI)

Essential Science Indicators


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Percentil

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Ressenyes  -  Congressos
Més informació

Essential Science Indicators és una eina analítica que permet identificar les tendències en la publicació de resultats en base als documents més citats de la Web of Science Core Collection. Les línies de base proporcionen informació sobre els percentils, articles més citats i rànquings per àrees de recerca. Les dades abasten un període d’entre 2 i 10 anys.

Permet conèixer quins autors, organitzacions, països, revistes, i altre tipus de treballs (ressenyes i congressos) tenen més impacte dins la comunitat científica. Així mateix, ens aporta informació sobre les tendències i sectors capdavanters per al futur proper.

S'hi accedeix des de la plataforma Web of Science > Products.

 Google Scholar Metrics

Google acadèmic
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Índex H5 d'Autor
Índex H5 de Revista
Mitjà H5 de Revista

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Cercador que permet trobar bibliografia especialitzada de diferent tipologia documental (articles de revistes, ponències, llibres, etc.) d’editorials acadèmiques, societats professionals, universitats i altres organitzacions acadèmiques. També permet consultar les cites que reben aquests documents i connectar amb els recursos digitals de la UAB.

Harzing’s Publish or Perish

 
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex G
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Software gratuït que recupera i analitza les cites rebudes en articles de revistes i llibres provinents d'una gran varietat de fonts. Després l'analitzar les dades, presenta una sèrie de mètriques com el nombre d'articles, les cites rebudes o l'índex h o índex g pels autors.Inspire (HEP)


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Congressos

Plataforma d’informació de física d’altes energies (HEP, High-Energy Physics). Anteriorment era coneguda com SPIRES. Inclou 8 bases de dades amb referències bibliogràfiques d'articles, llibres, conferències, institucions, investigadors, experiments, dades, etc. , proporcionant cites i altres mètriques.

Dirigida en col·laboració pel CERN, DESY, Fermilab, IHEP, IN2P3 i SLAC, vol ser un sistema d’informació central que ajudi a la comunitat acadèmica a compartir i trobar informació precisa sobre física d’altes energies oferint contingut curat i fiable, experiència en la disciplina i una estreta relació amb la seva comunitat d’usuaris. Overton


Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes  -  Congressos  -  Patents
Més informació
Entitats:
AQU MERITS CNEAI

Overton és un índex de recerca que permet observar les mencions que ha rebut un document de recerca (article, llibre, patent, acta de congrés o ressenya) a la xarxa. Permet valorar l'impacte social i la seva viralitat a partir de la gestió de cites a nivell internacional. Overton recull polítiques públiques, publicacions de laboratoris d'idees (think tanks) i working papers, entre d'altres. Algunes de les dades que ofereix es poden consultar gratuïtament des de PlumX.Science Citation Index Expanded (SCIE)


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Base de dades que cobreix íntegrament les principals revistes de 178 disciplines científiques (matemàtiques, física, química, biologia, medicina, ciències ambientals, astronomia, enginyeria, etc.) des del 1900. El Science Citation Index Expanded proporciona el nombre de citacions rebudes per cada article de revista així com també les cites que ha rebut un capítol de llibre o una ressenya de llibre dins les revistes que recopila.

Forma part de la col·lecció principal de la plataforma Web of Science (WoS).Scite


Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Més informació
Entitats:
AQU MERITS CNEAI

Scite és un motor de cerca acadèmic basat en intel·ligència artificial que permet avaluar de forma eficient la qualitat i la rellevància dels articles de revista a través de la verificació en el context de les cites rebudes. Cada cita rep una etiqueta que indica si aquella cita dona suport, qüestiona o és neutral respecte al treball que està citant.Scopus

Scopus
Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
Índex H d'Autor
Percentil
Quartil (s'ha de calcular)
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades multidisciplinar de referències bibliogràfiques, resums i cites de publicacions científiques produïda pel grup editorial Elsevier. També ofereix eines bibliomètriques basades en el recompte de cites que permeten mesurar el rendiment dels articles de revista, llibres i ressenyes que indexa, així com els perfils d'autors a través de diferents indicadors. 
 
Inclou un apartat anomenat Scopus Sources de consulta lliure i gratuïta que ofereix mètriques de les revistes incloses.


Social Sciences Citation Index (SSCI)


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS

Base de dades que recopila literatura científica des de 1900 de diferents disciplines de les ciències socials: dret, psicologia, economia i empresa, ciències politiques, sociologia, biblioteconomia, demografia, etc. Permet valorar les publicacions en base al nombre de citacions rebudes per cada article de revista, capítols de llibre, ressenyes i congressos procedents de les revistes que indexa.

Forma part de la col·lecció principal de la plataforma Web of Science (WoS).The Lens


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Congressos  -  Patents
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
AQU MERITS CNEAI

Base de dades de patents i treballs acadèmics creada per Cambia, una ONG australiana. Pren i combina dades bibliomètriques procedents d’altres bases de dades com The European Patent Office,  PubMed o Crossref que permet cercar patents, articles de revista, llibres, congressos o autors donant sempre les cites acadèmiques i les mencions rebudes dins les patents que indexen.Web of Science


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Plataforma formada per una col·lecció de bases de dades bibliogràfiques i de dades bibliomètriques d'àmbit multidisciplinar. La base de dades més important que inclou és Web of Science Core Collection (col·lecció principal), que conté Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index i Emerging Sources Citation Index (ESCI) i inclou tant la bibliografia citada com les citacions que ha rebut cada article, llibre, ressenya, congressos.

També dóna accés a Journal Citation Reports, que permet conèixer diversos indicadors bibliomètrics de les revistes incloses, com per exemple el factor d'impacte d'una publicació, calculat a partir de les cites que reben els seus articles.