Arts and Humanities Citation Index (AHCI)


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades que cobreix diferents camps dins de les humanitats (art, literatura, arquitectura, teatre, filosofia, música, etc.) des de 1975 fins a l'actualitat. Indica el nombre de citacions rebudes per cada article de revista i també les cites que ha rebut un capítol de llibre (que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.

Forma part de la col·lecció principal de la plataforma Web of Science (WoS).CitEc: Citations in Economics

Citec
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Factor d'impacte
Factor d'impacte a 5 anys
Índex d'immediatesa
Índex H d'Autor
Índex H de Revista
Índex H5 de Revista
Quartil

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

Proporciona anàlisi de cites per a documents distribuïts a la biblioteca digital RePEc (Research Papers in Economics). De cada document disponible en format electrònic, extreu i analitza automàticament la seva llista de referències. D'aquesta manera es poden saber quins documents s'han citat, quantes vegades ho han fet i qui els ha citat.

També calcula diferents indicadors d'impacte de publicacions (revistes i working papers) incloses a RePEc series.
Per ser inclosa en aquest rànquing la sèrie ha de tenir un factor d'impacte superior a 0, més de 5 cites, més de 19 documents publicats en l'any de referència i un percentatge d'autocitació de 50 o menys.

Citations in Economics utilitza algoritmes CiteSeer i ParsCit en el procés d'identificació i anàlisi de referències.CiteSeerX


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres  -  Congressos

Eina de cerca de codi obert que recull literatura científica, principalment dins les àrees de les ciències de la computació i de la informació. També permet consultar les cites que reben els documents.Dialnet Métricas. Indicadores Dialnet


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Índex H5 d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial


Dialnet Métricas és el resultat d'un projecte de col·laboració entre biblioteques que té com objectiu incloure les referències bibliogràfiques dels articles de revistes que es troben a Dialnet. D'aquesta manera s'aconsegueix obtenir les cites a documents i autors. Només es processen revistes de Ciències Socials i Humanitats.

Indicadores Dialnet parteix del recompte de cites que reben les publicaciones; s'ha traslladat aquesta informació a revistes i autors, i des d'aquests a les diferents institucions i àrees de coneixement.

Per als seus càlculs té en compte tot el contingut de la base de dades Dialnet, per tant també es trobaran indicadors de llibres, capítols de llibres i tesis.

La diferència fonamental entre els dos apartats de Dialnet Métricas recau en que IDR Índice Dialnet de Revistas només té en compte les cites emeses per un conjunt de revistes d'excel·lència (revistes font) a uns anys, mentre que a Indicadores Dialnet es parteix del contingut complet de la base de dades Dialnet.Dimensions


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Dimesions és una plataforma de descobriment d'investigació de l'empresa Digltal Science que proporciona informació de cites i altmétriques dels documents i la possibilitat d'accés al text complet del mateix i de les publicacions citades La majoria dels seus serveis i productes son gratuïts però també inclou altres de pagament.Emerging Sources Citation Index (ESCI)


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades multidisciplinar que recull aquelles publicacions sota avaluació per entrar a la col·lecció principal de recursos de Web of Science-WoS (Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index) i també revistes que tenen qualitat científica però és difícil que arribin a formar part de WoS perquè el seu àmbit d'estudi és molt reduït.Google Scholar Metrics

Google acadèmic
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Índex H5 d'Autor
Índex H5 de Revista
Mitjà H5 de Revista

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Cercador que permet trobar bibliografia especialitzada de diferent tipologia documental (articles de revistes, ponències, llibres, etc.) d’editorials acadèmiques, societats professionals, universitats i altres organitzacions acadèmiques. També permet consultar les cites que reben aquests documents i connectar amb els recursos digitals de la UAB.

Harzing’s Publish or Perish

 
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex G
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Software gratuït que recupera número de cites, índex h i index g  de diferents bases de dades com ara Google Scholar o Crossref. En el cas de les bases de dades Scopus i Web of Science és necessari subscripció externa.Inspire (HEP)


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Congressos

Plataforma d’informació de física d’altes energies (HEP, High-Energy Physics). Anteriorment era coneguda com SPIRES. Inclou 8 bases de dades interconnectades sobre literatura, conferències, institucions, revistes, investigadors, experiments, treballs i dades.

Dirigida en col·laboració pel CERN, DESY, Fermilab, IHEP, IN2P3 i SLAC, vol ser un sistema d’informació central que ajudi a la comunitat acadèmica a compartir i trobar informació precisa sobre física d’altes energies oferint contingut curat i fiable, experiència en la disciplina i una estreta relació amb la seva comunitat d’usuaris.Science Citation Index Expanded (SCIE)


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Entitats:
AQU ACREDITACIONS

Base de dades de literatura científica de revistes en ciències (matemàtiques, física, química, biologia, medicina, ciències ambientals, astronomia, enginyeria, etc.) des de 1900 i amb resums des de 1991. Indica el nombre de citacions rebudes per cada article de revista i també les cites que ha rebut un capítol de llibre (que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.

També és anomenada SCI o SCI-E. Forma part de la col·lecció principal de la plataforma Web of Science (WoS).Scopus

Scopus
Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
Índex H d'Autor
Percentil
Quartil (s'ha de calcular)
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Base de dades multidisciplinar de referències bibliogràfiques, resums i cites de publicacions científiques (revistes i llibres) produïda pel grup editorial Elsevier. També ofereix eines bibliomètriques basades en el recompte de cites que permeten mesurar el rendiment de publicacions i autors a través de diferents indicadors. 
 
Inclou un apartat anomenat Scopus Sources de consulta lliure i gratuïta que ofereix mètriques de les revistes incloses.


Social Sciences Citation Index (SSCI)


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS

Base de dades de literatura científica de revistes en ciències socials (dret, psicologia, economia i empresa, ciències politiques, sociologia, biblioteconomia, demografia, etc.) des de 1900. Indica el nombre de citacions rebudes per cada article de revista i també les cites que ha rebut un capítol de llibre (que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.

Forma part de la col·lecció principal de la plataforma Web of Science (WoS).Web of Science


Accés per pagament. Amb subscripció UABAccés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  -  Ressenyes
Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI

Plataforma formada per una col·lecció de bases de dades bibliogràfiques i de dades bibliomètriques d'àmbit multidisciplinar. La base de dades més important que inclou és Web of Science Core Collection (col·lecció principal), que conté Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index i Emerging Sources Citation Index (ESCI) i inclou tant la bibliografia citada com les citacions que ha rebut cada article.

També dóna accés a Journal Citation Reports, que permet conèixer diversos indicadors bibliomètrics de les revistes incloses, com per exemple el factor d'impacte d'una publicació, calculat a partir de les cites que reben els seus articles.