Contacteu amb la Biblioteca Universitària de SabadellDe conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades són tractades amb la finalitat d'atendre la vostra sol·licitud del servei que ofereixen les Biblioteques UAB esmentat en aquest formulari. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. Amb l'enviament del formulari estàs donant el consentiment al tractament de les teves dades per a les finalitats esmentades. Per a més informació sobe els vostres drets, consulteu el següent enllaç