Cartoteca General : GEODOC Maresme  
   
  52   mapes topogràfics 4   mapes de geografia física
  28   mapes planimètrics 21   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  3   mapes especials de base 15  
mapes basats en imatges 13 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
    llista 1 de 4 següent >>>  
Guia Nàutica dels Països Catalans : De Blanes a Barcelona . -
1: 100 000 . - Barcelona : Pinya de Rosa - Josep Bermejo, 1982 . - (Guia Náutica dels Països Catalans) < 7.410/001 v >
Província de Barcelona : Planejament i usos del sòl 1992 : (Plànol sense valor normatiu)  / Jordi Julià - Robert Vergés; Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona . -
1: 100 000 . - Barcelona : Diputació de Barcelona; Servei de Cooperació Municipal, 1993 . - 133 x 117 cm < 7.410/008 C >
Mapa de cultivos y aprovechamientos de España  / Dirección General de la Producción Agraria; Subdirección General de la Producción Vegetal . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/002 v >
Sistema Viario Básico PGM-CMB : Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona gráfico desglosado del b-2, E. 1:5 000 . -
1: 50 000 . - Barcelona : Corporació Metropolitana de Barcelona, 1977 < 7.350/006 v >
Mapa de cultivos y aprovechamientos España [minutes] . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/007 v >
Clasificación del suelo según Régimen Jurídico y sectores de Planeamiento : PGM-CMB . -
1: 50 000 . - Barcelona : Corporació Metropolitana de Barcelona, 1977 < 7.350/008 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Osona Barcelonès Vallès Oriental Selva